UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Patrícia HAVRILA

 

  

Mgr. Patrícia Havrila

Kontakt:
e-mail: patricia.havrila@outlook.com
telefón: 055 – 234 7184
miestnosť č. 317

Funkčné zaradenie:

 

doktorandka

Oddelenie:

 

oddelenie slovakistiky a literárnej vedy

Profesijný životopis:

 

2015 – 2017: FiF UK, magisterské štúdium v študijnom programe tlmočníctvo a prekladateľstvo: chorvátsky jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra (Mgr.)
2012 – 2015: FiF UK, magisterské štúdium v študijnom programe tlmočníctvo a prekladateľstvo: chorvátsky jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra (Bc.)

Vedeckovýskumne sa venuje:

 

prekladu básnického textu v medzikultúrnych súvislostiach

Predmety, ktoré vyučuje:

 

staršia slovenská literatúra

Najvýznamnejšie práce a publikácie:

 

Pragmalingvistická charakteristika textov vo verejnej komunikácii v chorvátčine a slovenčine (diplomová práca, FiF UK Bratislava, 2017)

Komunikačno-pragmatické funkcie komunikátov verejného charakteru, (bakalárska práca, FiF UK Bratislava, 2015)

Posledná aktualizácia: 29.10.2018