UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Patrícia PAPCUNOVÁ

  

Mgr. Patrícia Papcunová

Kontakt:
e-mail: papcunova.patricia@gmail.com
telefón: 055 – 234 7184
miestnosť č. 317

Funkčné zaradenie:

 

doktorandka

Oddelenie:

 

oddelenie slovakistiky a literárnej vedy

Profesijný životopis:

 

Vyštudovala odbor masmediálne štúdiá na FF UPJŠ v Košiciach. Pôsobila ako redaktorka v regionálnej tlači a online magazínoch. 

Vedeckovýskumne sa venuje:

 

problematike ľudových rozprávok v priestore  rozhlasu, problematike rozhlasových hier pre deti a mládež

Predmety, ktoré vyučuje:

 

Úvod do štúdia mediálnej komunikácie, Úvod do dejín mediálnej komunikácie, Literatúra vo filme a televízii

Najvýznamnejšie práce a publikácie:

 

Fenomén ženskej hrdinky v ľudových rozprávkach (diplomová práca, FF UPJŠ, 2017), Rozhlasové podoby ľudových rozprávok zo zbierok P. Dobšinského (bakalárska práca, FF UPJŠ, 2015)

Posledná aktualizácia: 04.10.2017