UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Peter GETLÍK

   

Mgr. Peter Getlík, PhD.

Kontakt:
e-mail: peter.getlik@upjs.sk ; getlikp@gmail.com 

telefón: 055 – 234 7139
miestnosť č. 314

 

Funkčné zaradenie:

 

odborný asistent

Oddelenie:

 

oddelenie masmediálnych štúdií

Vzdelanie:

 

2014: získal titul Mgr. v obdore masmediálne štúdiá na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach

2018: získal titul PhD. v odbore literárna veda na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach

Profesijný životopis:

 

2014 2015: marketingový pracovník
Hlavné činnosti: redakcia PR textov a príprava komunikačných stratégií
Moris Slovakia s.r.o.,
Alejová 4, 040 11 Košice

2018 doteraz: odborný asistent
Hlavné činnosti: výučba interdisciplinárnych predmetov v oblasti masmédií a literatúry, vedecká činnosť
Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Moyzesova č. 9, 040 01 Košice

Vedeckovýskumne sa venuje:

 

Interdisciplinárnym vzťahom literatúry a médií. Zaujíma sa o literatúru v intertextuálnych a transmediálnych súvislostiach, a to najmä v oblasti adaptácií a interaktívnych naratívov. Presahy literárneho textu v médiách sleduje s dôrazom na ich vznik aj percepciu, preto si všíma technické, ekonomické aj kognitívne špecifiká nových médií. Opiera sa prevažne o poznakty vedných disciplín v tradícii konštruktivistických prístupov (kognitívna literárna veda, kognitívna lingvistika, teória systémov a iné).

Predmety, ktoré vyučuje:

 

Literatúra vo filme a televízii, Kapitoly zo semiotiky mediálneho textu, Online žurnalistika, Televízna tvorba, Mediálna výchova, Žurnalistické žánre v printových a elektronických médiách

Najvýznamnejšie publikácie:

 

ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch ( 2 )
ADD1 Literatúra omylu: O interdiskurzívnej analýze negatívneho a liminálneho poznania (s príkladmi z fikcie Teda Chianga) / Peter Getlík. - Projekt: Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia - APVV APVV-19-0244.
In: World Literature Studies. - ISSN 1337-9275. - Roč. 13, č. 4 (2021), s. 71-82.
[GETLÍK, Peter (100%) ]
  FSEP 011950
ADD2 „Veľký zošit“ Agoty Kristof a jeho filmová adaptácia: svedectvo o (ne)dobrovoľnej anestézii / Markéta Andričíková, Peter Getlík.
In: World Literature Studies. - ISSN 1337-9275. - Roč. 11, č. 3 (2019), s. 89-101.
2019 ERIH PLUS
[ANDRIČÍKOVÁ, Markéta (50%) - GETLÍK, Peter (50%) ]
  FSEP 010568
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS ( 3 )
ADN1 Meta-Revision: The New Paradigm of Faustian Stories / Peter Getlík, Markéta Andričíková. - recenzované. - Projekt: Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia - APVV 19-0244.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X. - Roč. 12, č. 1 (2021), s. 14-27.
[GETLÍK, Peter (60%) - ANDRIČÍKOVÁ, Markéta (40%) ]
  FSEP 011677
ADN2 Možnosti a výzvy kvantitatívneho modelovania fikčnej sémantiky farieb – blízky pohľad na čítanie z diaľky / Peter Getlík. - Projekt: Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia - APVV 19-0244.
In: Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu : časopis Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. - ISSN 0037-6973. - Roč. 68, č. 4 (2021), s. 442-450. - DOI 10.31577/slovlit.2021.68.4.5
[GETLÍK, Peter (100%) ]
  FSEP 011779
ADN3 Recursion and Equifinality in Relationship between Film and Theatre: Being John Malkovich / Peter Getlík.
In: Communication today. - ISSN 1338-130X. - Roč. 9, č. 2 (2018), s. 118-130.
[GETLÍK, Peter (100%) ]
  FSEP 009785
ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch ( 1 )
ADE1 Aplikácia metód kognitívneho výskumu na hraniciach literatúry a filmu : Ted Chiang – Príbeh tvojho života a jeho konceptuálne metafory / Getlík Peter.
In: Slavica litteraria : vědecký recenzovaný časopis publikující odborné práce z oblasti literárněvědné slavistiky. - ISSN 1212-1509. - Roč. 23, č. 2 (2020), s. 61-73. - DOI 10.5817/SL2020-2-4
2020 ERIH PLUS
[GETLÍK, Peter (100%) ]
  FSEP 011380
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách ( 2 )
AED1 Niekoľko poznámok k vzťahu literatúry, filmu a divadla / Peter Getlík ; recenzenti Ján Gbúr, Vladimír Leško et al. . - recenzované. - Popis urobený 29.5.2018. - Projekt: VEGA 1/0736/15.
In: Doktorandské miscelaneá 4 : Zborník príspevkov. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - ISBN 9788081526114. - S. 69-82.
[GETLÍK, Peter (100%) ]
  FSEP 009529
AED2 Šafárikov Jánošík – predstavenie slovanského hrdinu / Peter Getlík ; recenzenti Miloš Zelenka, Karol Horák. - Projekt: KEGA 022UPJŠ-4/2017.
In: Pavol Jozef Šafárik v kontinuite. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017. - ISBN 978-80-8152-563-6. - S. 157-164.
[GETLÍK, Peter DOK-15-I (100%) ]
  FSEP 009063
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách ( 1 )
AFC1 Anna Karenina – divadelné postupy vo filmovej adaptácii / Peter Getlík ; recenzenti Jan Vorel, Dariusz Tkaczewski . - recenzované. - Projekt: Jazyk a literatúra v súčasnom socio-kultúrnom a mediálnom kontexte - KEGA 022UPJŠ-4/2017.
In: Slavica Iuvenum 20 : medinárodní setkání mladých slavistů. - Ostrava : University of Ostrava, 2019. - ISBN 9788075991423. - S. 121-127.
[GETLÍK, Peter (100%) ]
  FSEP 010619
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách ( 5 )
AFD1 Divadelné postupy vo filmovom texte: asymetria medzi postavou a hercom / Peter Getlík . - recenzované. - Projekt: Metodologické prieniky do (re)interpretácie diel slovenskej a svetovej literatúry VEGA - 1/0736/15.
In: Jarná internacionalizovaná škola doktorandov 2018 : zborník príspevkov z 5. ročníka Jarnej internacionalizovanej školy doktorandov UPJŠ. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - ISBN 9788081526121. - S. 285-292.
[GETLÍK, Peter DOK-15-I (100%) ]
  FSEP 009580
AFD2 Divadelné postupy vo filmovom texte: problém záznamovosti / Peter Getlík ; recenzenti Gabriela Andrejková, Markéta Andričíková et al.
In: Jarná internacionalizovaná škola doktorandov 2017 : zborník príspevkov zo 4. ročníka Jarnej internacionalizovanej školy doktorandov. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017. - ISBN 9788081525117. - S. 14-19.
[GETLÍK, Peter DOK-15-I (100%) ]
  FSEP 008693
AFD3 Kreativita v intersemiotickom preklade medzi tradičnými a digitálnymi médiami / Peter Getlík ; recenzenti Juliána Mináriková, Krzysztof Gajdka.
In: Megatrendy a médiá 2016: Kritika v médiách, kritika médií. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 9788081057977. - S. 218-244.
[GETLÍK, Peter DOK-15-I (100%) ]
  FSEP 008452
AFD4 Naratívne možnosti virtuálnej reality: Medzi hrou, filmom a divadlom / Peter Getlík ; recenzenti Ján Višňovský, Zuzana Palovičová. - Projekt: KEGA 022UPJŠ-4/2017.
In: Megatrendy a médiá 2017: Budúcnosť médií 2 : Budúcnosť mediálnej výchovy. Budúcnosť marketingu v kontexte médií. Budúcnosť hier. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-863-9. - S. 210-224.
[GETLÍK, Peter DOK-15-I (100%) ]
  FSEP 009295
AFD5 Perspektívy Rakúsovej literárnej teórie (látka, téma, problém, tvar) pri skúmaní filmových adaptácií literárnych diel / Peter Getlík ; recenzenti Gabriela Andrejková, Vladimír Babčák et al.
In: Zborník príspevkov z 3. ročníka Jarnej školy doktorandov UPJŠ. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. - ISBN 9788081524158. - S. 241-249.
[GETLÍK, Peter DOK-15-I (100%) ]
  FSEP 008692
CED - Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách ( 1 )
CED1 Nelipnú / Peter Getlík. - recenzované.
In: Poviedka 2019. - Levice : Koloman Kertész Bagala, 2019. - ISBN 9788089973309. - S. 57-74.
[GETLÍK, Peter (100%) ]
  FSEP 010496
DAI - Dizertačné a habilitačné práce ( 1 )
DAI1 Konfrontácia národných mediálnych kultúr a medzinárodný mediálny priestor : diplomová práca /. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. - 70 s.
[GETLÍK, Peter DOK-15-I (100%) ]
  FSEP 010299
FAI - Zostavovateľské práce knižného charakteru(bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) ( 1 )
FAI1 Metodologické inšpirácie v literárnovednom výskume 1 [elektronický zdroj] / Editori Ivica Hajdučeková, Peter Getlík ; recenzenti Marián Milčák, Eugen Andreanský. - 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - 29 s. [3 AH], online - Projekt: Metodologické prieniky do (re)interpretácie diel slovenskej a svetovej literatúry - VEGA 1/0736/15.. - ISBN 9788081526299. - Spôsob prístupu: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2018/ff/metodologicke-inspiracie1-web.pdf.
[HAJDUČEKOVÁ, Ivica (50%) - GETLÍK, Peter (50%) ]
  FSEP 009811

Účasť na projektoch:

 

Prebiehajúce
APVV-19-0244 Metodologické postupy v literárnovednom výskume s pre-
sahom do mediálneho prostredia. (vedúci projektu: prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.)
- spoluriešiteľ

VEGA 1/0344/21 Adaptívne maticové testy v audiometrii a v percepčnej fonetike (vedúci projektu: Ing. Eva Kiktová, PhD.)
- spoluriešiteľ

KEGA 014UPJŠ-4/2020 Inovatívny model vzdelávania vedúceho k aktívnemu občianstvu ako prevencii pred nárastom politického extrémizmu u študentov (vedúci projektu: Dr. h. c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.)
- spoluriešiteľ

AURORA - Aurorization of the course Complex Analysis of Text and Communication Process (vedúci projektu: Mgr. Ľudmila Lacková, Ph.D.)
- konzultant

VVGS-2021-1867 Filozofia v kocke (vedúci projektu: PhDr. Katarína Mayerová, PhD.)
- technický spolupracovník

IMPRESA - Implementing Methamphetamine Prevention Strategies into Action (Implementácia stratégií prevencie užívania metamfetamínu do praxe)
- expert


Ukončené

VEGA č. 1/0736/15 Metodologické prieniky do (re)interpretácie diel slovenskej a svetovej literatúry (vedúci projektu: prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.)

KEGA No. 022UPJŠ-4/2017 Jazyk a literatúra v súčasnom socio-kultúrnom a mediálnom kontexte (vedúca projektu: Mgr. Markéta Andričíková, PhD.)

 
Posledná aktualizácia: 10.01.2022