UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Profil Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Vedecký výskum a vzdelávací proces v odbore slovakistiky, slovanskej filológie a komunikácie na UPJŠ mieri najmä do interdisciplinárneho priestoru. Okrem vzdelávacích a vedeckovýskumných aktivít v priestore jazykovednej a literárnovednej slovakistiky (na širšom všeobecnolingvistickom, slavistickom a umenovednom podloží s vyústením aj do oblasti didaktiky) ide o intenzívnu väzbu s odbormi prírodných vied (v rámci vzdelávacích aktivít s matematikou, fyzikou, biológiou, chémiou a geografiou; k nosným disciplínam – popri jazykovednej a literárnovednej slavistike – patria aj teória informácie a komunikácie, matematická jazykoveda, fyzikálna akustika, experimentálna fonetika, teória komunikácie a iné). Vo vedeckom výskume – popri základnom slovakistickom bádaní opäť na všeobecnolingvistickom, slavistickom, umenovednom a estetickom pozadí – ide aj o využívanie interdisciplinárneho bádateľského areálu medzi humanitnými a prírodnými vedami s vyústením aj do problematiky odbornej terminológie (a to zo všeobecnolingvistického a lexikálnosémantického aspektu), v budúcnosti s prirodzeným možným vyústením do tvorby terminologických slovníkov. Rovnako – s posilnením interdisciplinárneho priestoru a komplexného oblúka literárnej komunikácie – postupuje aj literárna veda a teória a dejiny slovenskej literatúry.

Posledná aktualizácia: 01.10.2017