UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Renáta CENKOVÁ

  

PhDr. Renáta Cenková, PhD., MBA

Kontakt:
e-mail: renata.cenkova@upjs.sk
telefón: 055 – 234 7139
miestnosť č. 314

Funkčné zaradenie:

 

vedúca oddelenia masmediálnych štúdií
odborná asistentka

Oddelenie:

 

oddelenie masmediálnych štúdií

Profesijný životopis:

 

Vzdelanie
- PhD. v odbore Manažment v terciárnej sfére, Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove; názov dizertačnej práce: Analýza marketingovej komunikácie komerčných rádií (2010)
- PhDr. v odbore estetika, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
- Mgr. v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: estetika – dejepis, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Zamestnanie a funkčné zaradenie
Práca v médiách, reklame a v oblasti marketingu
- FNsP J. A. Reimana Prešov (od r. 2010) – hovorkyňa
- Rádio Prešov (2008 – 2009) – programová riaditeľka, moderátorka
- Rádio KISS (2006) – moderátorka
- Programová sieť B1 a Rádio Východ (2006) – moderátorka
- Spoločnosť Východ Média (2004 – 2006) – scenáristka a režisérka rozhlasových reklamných kampaní
- Rádio Východ (2002 – 2006) – moderátorka, redaktorka
- Rádio Flash (2000 – 2002) – moderátorka, redaktorka
- príprava a tvorba reklamných spotov a kampaní pre Rádio OKEY (2007 – 2009), Fun Rádio (2002), Televíziu Vega (2001 – 2002)

Pedagogická činnosť
- Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ – vedúca oddelenia masmediálnych štúdií a odborná asistentka (od r. 2008)
- Katedra marketingu a medzinárodného obchodu a Katedra manažmentu FM PU –externá vyučujúca predmetov Interkulturálne diferencie a marketing a Podniková kultúra (2007 – 2008)

Ocenenia
- 1. miesto v celoslovenskej súťaži internátnych rozhlasových štúdií, organizovanej Slovenským rozhlasom – Rádio Relly, v kategórii rozhlasové vysielanie, Internátne rozhlasové štúdio PaF (2001)

Iné aktivity
- moderovanie spoločenských, kultúrnych, firemných a športových akcií (napr. Rescue fórum, Ples Prešovskej univerzity, Ples Rádia Východ, Balónová fiesta, Zlatý Bažant, Nokia, Trend, Tesco, Elsatex, Opavia, Optima, Združenie zdravotných poisťovní, Ples športovcov mesta Košice, Majstrovstvá sveta vo futbale 2010 a pod.)
- účinkovanie v divadelnom súbore prof. Karola Horáka (1999 – 2001)
- dva stupne umeleckej školy v hudobnom odbore

Členstvo v profesijných organizáciách
- členka Akademického senátu FF UPJŠ (od r. 2010)
- členka Slovenského syndikátu novinárov (od r. 2003)

Vedeckovýskumne sa venuje:

 

odborne sa zaoberá analýzou komerčných médií, reklamou, politickým marketingom, otázkou nastoľovania tém v médiách, moderovaním a public relations.

Predmety, ktoré vyučuje:

 

úvod do teórie a dejín masmediálnej komunikácie, marketingová komunikácia v médiách, marketingová komunikácia v médiách – public relations, moderovanie, masmediálna teória a prax

Najvýznamnejšie práce a publikácie:

 

CENKOVÁ, R.: Agenda Setting. In: Urban, P. (ed): Súmrak médií. Problematika narácie v médiách. Žilina: Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, Fakulta humanitných vied, 2013, s. 132 – 142. Dostupné na internete:  http://fhv.uniza.sk/fhv/_dokumenty/sumrak_medii/sumrak_zbornik13.pdf. ISBN 978-80-554-0759-3 .
CENKOVÁ, R.: Mladosť a atraktívnosť – recept úspešnej reklamy. In: Fichnová, K. (eds.): „(KO) MÉDIA“. Nitra: Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Fakulta multimediálních komunikací, Univerzity Tomáše Bati v Zlíne, 2012, s. 367 – 373. ISBN 978-80-558-0191-9.
CENKOVÁ, R.: Formátovanie slovenských komerčných rádií. In: Bočák, M.; Rusnák, J. (eds.): Média a text II. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2008, s. 20 – 28. ISBN 9788080687304.
CENKOVÁ, R.: Programová štruktúra komerčných rozhlasových staníc. In: Magál, S.; Mistrík, M.; Solík, M.: Média, spoločnosť, mediálna fikcia. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2008, s. 34 – 39. ISBN 9788081050725.
CENKOVÁ, R.: Slovenský volič verzus poslucháč v analýze politickej marketingovej komunikácie parlamentných volieb 2006. In: Gbúrová, M.: Voľby 2006 v štátoch V4. Prešov: Slovacontact, 2006, s. 338 – 350. ISBN 9788080685959.
CENKOVÁ, R. (et al.): Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2006. ISBN 9788089220592.

 

Posledná aktualizácia: 05.10.2021