UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Slov. jazyk a literatúra: Bc.

Študijný odbor:
2.1.27. Slovenský jazyk a literatúra

Študijný program:
Slovenský jazyk a literatúra (medziodborové štúdium) – bakalársky,
I. stupeň


Garant:
doc. PhDr. Marián Andričík, PhD.

 

Všeobecná charakteristika

         Absolvent študijného programu slovenský jazyk a literatúra (bakalársky stupeň) je pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania (magisterský stupeň). Absolvent získava kľúčové teoretické vedomosti v rámci jednotlivých slovakistických lingvistických a literárnovedných disciplín (literárna história, teória literatúry, literárna kritika), a to na širšom teoreticko-metodologickom všeobecnolingvistickom (najmä sociolingvistika, základy experimentálnej fonetiky), slavistickom (základy slavistiky a staroslovienčiny, porovnávacia gramatika a špecificky morfológia západoslovanských jazykov, slovanský jazyk – zastúpenie každej z  troch skupín slovanských jazykov) a komunikačnom základe (teória komunikácie a informácie, vektory komunikácie, základy pedofonetiky a logopédie, verbálna a neverbálna komunikácia),  pričom sa dôraz  kladie na vzájomnú prepojenosť jednotlivých disciplín, teda na vytvorenie interdisciplinárneho kognitívneho priestoru garantujúceho široké pragmatické aplikácie.

         Absolvent ďalej nadobúda základné teoretické poznatky, zručnosti a návyky smerujúce k suverénnemu zvládnutiu ortografickej a ortoepickej normy slovenčiny, zo zvukovej, gramatickovýznamovej, lexikálnovýznamovej roviny spisovnej slovenčiny s posilnením praktických aplikácií poznatkov, komunikačnej kompetencie v jednom slovanskom jazyku, komunikačných väzieb v diferencovanom spoločenskom prostredí, teoretických poznatkov a interpretačných metód na analýzu literárnych textov zo slovenskej a svetovej literatúry na širšom kultúrnom pozadí. Ďalej získava prehľad o metódach jazykovedných a literárnovedných postupov pri skúmaní generovania, vysielania, príjmu a dekódovania štylisticky diferencovaných textov, vrátane z prostredia estetického komunikátu. Metódy preverovania jazykovedných a literárnovedných procedúr pri práci s textom ponúkajú značné aplikačné možnosti a uplatnenie absolventa v korektorskej, redakčnej, sociálnokomunikačnej (vrátane patokomunikácie), knižničnej, bibliografickej praxi aj s vyústením do činnosti v špecifických sociokomunikačných oblastiach. Teoreticko-metodologický základ interdisciplinárneho priestoru ponúka absolventom možnú budúcu vedeckú profiláciu (pri absolvovaní magisterského a doktorandského stupňa vysokoškolského štúdia), osobitne v oblasti slovakistiky, v komparatívnom štúdiu slovakistiky a iných slovanských a neslovanských jazykov a vo výskume komunikácie a patokomunikácie. Absolvent získava poznatky, odborné a sociálno-osobnostné spôsobilosti, ktoré mu umožnia celoživotne si obnovovať a rozširovať znalosti z uvedených disciplín a zameraní.

         Bakalárske štúdium programu slovenský jazyk a literatúra je v teoretickej rovine zamerané na sprostredkovanie terminológie a podstatného pojmového aparátu:
- zo všeobecnolingvistických a slavistických disciplín (úvod do štúdia jazykov, základy slavistiky, komparatívny slavistický výskum, teória komunikácie a teória informácie);
- z jazykovedných disciplín skúmajúcich jednotlivé jazykové roviny (fonetika a fonológia, morfológia, syntax, lexikológia, štylistika);
- zo všetkých zložiek literárnej vedy (teória literatúry, literárna história, literárna kritika) a zo základov literárnovednej komparatívnej slavistiky;
- z jednotlivých vývinových štádií (historická poetika) slovenskej a svetovej literatúry (staršia literatúra, literárny klasicizmus, romantizmus, realizmus, symbolizmus, medzivojnová literatúra, literatúra po roku 1945 a 1989);
- z  teórie hodnotových dimenzií jazyka a literatúry.

         V praktickej rovine je štúdium zamerané na nácvik zručností a schopnosti aplikovať metodologické indície, ktoré absolventom umožňujú samostatne a tvorivo uplatniť teoretické poznatky:
- pri lingvistickej analýze príslušného textu a jazykových javov, ktoré ho konštituujú, pri diskusii o lingvistickom probléme, osobitne z hľadiska vzťahu teórie a praxe;
- pri analýze a interpretácii literárneho textu  v jeho látkových, tematických, problémových a tvarových dimenziách s vyústením do eticko-estetických a axiologických parametrov (poézia, próza, dráma);
- pri komparatívnej analýze slovenčiny a ďalšieho slovanského, resp. neslovanského jazyka;
- pri objasňovaní fungovania jazykových prvkov v štylisticky diferencovaných textoch a v špecifických komunikačných situáciách (s vyústením do axiologických rozmerov jazyka a reči);
- pri porovnávacom výskume literárnych textov s osobitným dôrazom na zefektívnenie a skvalitnenie teórie a praxe prototextových a metatextových operácií.

         Hlavným cieľom bakalárskeho študijného programu slovenského jazyka a literatúry je:
- príprava na štúdium na magisterskom stupni dvojodborového štúdia študijného programu slovenský jazyk a literatúra;
- príprava absolventov s bakalárskym stupňom slovakistického vzdelania, ktorí využijú tento druh odbornej špecializácie ako kognitívnu a komunikatívnu kompetenciu pri absolvovaní prírodovedných alebo spoločenskovedných študijných odborov univerzity.

Uplatnenie absolventov

         Absolventi študijného programu slovenský jazyk a literatúra v kombinácii, ktorí nebudú pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni, môžu nachádzať uplatnenie v profesii kultúrneho a osvetového pracovníka, pracovníka knižníc (osobitne v oblasti bibliografie), redaktora, masmediálneho pracovníka, pracovníka v špeciálnych sociokomunikačných oblastiach a tlmočníka (slovenčina – slovanský jazyk).

Posledná aktualizácia: 05.07.2017