UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Slov. jazyk a literatúra: Mgr.

Študijný odbor:
1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov

Študijný program:
Slovenský jazyk a literatúra – magisterský, II. stupeň

Garant:
doc. PhDr. Marián Andričík, PhD.


Všeobecná charakteristika

         Štúdium programu slovenský jazyk a literatúra v magisterskom stupni je zamerané na sprostredkovanie pedagogických, psychologických a didaktických poznatkov z všeobecného metodologického základu týchto disciplín a zároveň aj zo špecifických metód aplikovaných na výučbu  slovenského  jazyka a literatúry. V rámci jednotlivých lingvistických (na širšom pozadí všeobecnej jazykovedy) a literárnovedných disciplín (literárna teória, literárna história, literárna kritika) je štúdium zamerané na prehlbovanie vedomostí získaných v bakalárskom stupni. Poslucháč má možnosť zvládnuť disciplíny slovenského jazyka a literatúry v ich teoretickom skĺbení a zároveň s jeho premietnutím do jazykovej praxe a do katarzného priestoru vyváženého vzťahu etického a estetického pri osvojení moderných interpretačných metód. Získané vedomosti o slovenskom jazyku a slovenskej literatúre (na širšom všeobecnolingvistickom, semiotickom a medziliterárnom základe) mu umožnia celoživotne si obnovovať a rozširovať znalosti z uvedených disciplín.

Uplatnenie absolventov

         Absolvent je z teoreticko-metodologickej stránky pripravený na ďalšie výskumné pôsobenie v oblasti všeobecnej aj  špeciálnej pedagogiky a didaktiky, odborovej didaktiky, tvorby metodických textov, ale zároveň v oblasti  jazykovednej a literárnovednej slovakistiky v širších dimenziách jazyka a literatúry, vrátane interjazykového a medziliterárneho priestoru.

         Nosné témy teoretického jadra štúdia programu slovenský jazyk a literatúra v magisterskom stupni sú:
- psychológia a pedagogická psychológia;
- všeobecná pedagogika a didaktika;
- didaktika slovenského jazyka a literatúry;
- základy metodológie pedagogicko-psychologického výskumu;
- štylistika;
- vývin slovenského  jazyka (na širšom slavistickom základe);
- dejiny spisovnej slovenčiny;
- svetová literatúra;
- všeobecná jazykoveda;
- teória komunikácie a informácie.

         Tieto disciplíny sa prelínajú v povinnom a v povinne voliteľnom bloku štúdia, ktorého cieľom je interdisciplinárne prepojenie zložiek jazykovedy skúmajúcich jednotlivé jazykové roviny a potvrdenie súčinnosti literárnej vedy s ďalšími oblasťami vedeckého poznávania zameraného na problematiku estetického znaku. Osobitná pozornosť sa v študijnom programe venuje výskumnému priestoru medzi jazykovedou a literárnou vedou, čo umožní  integrujúcejší prienik do funkčných axiologických rozmerov jazyka a literatúry.

         V praktickej rovine je štúdium zamerané:
- na nácvik pedagogicko-psychologickej a didaktickej kompetencie poslucháča v praktickej príprave na vyučovací proces formou povinnej priebežnej a súvislej pedagogickej praxe;
- na rozvíjanie schopnosti samostatne a tvorivo uplatniť teoretické poznatky pri lingvistickej a literárnej analýze textu.

         Hlavným cieľom programu slovenský jazyk a literatúra v magisterskom stupni je príprava absolventov, ktorí:
- získavajú odbornú spôsobilosť vyučovať predmet slovenský jazyk na prvom a druhom stupni;
- sú pripravení pokračovať v treťom stupni vysokoškolského štúdia v odboroch: slovenský jazyk, všeobecná jazykoveda, teória a dejiny slovenskej literatúry a jazykoveda konkrétnych jazykových skupín.

         Teoretické vedomosti absolventa:
- pozná a prakticky ovláda štruktúru jazykovedných a literárnovedných disciplín svojej predmetovej špecializácie;
- je schopný vykonávať učiteľskú profesiu na všetkých typoch škôl;
- po absolvovaní 2. stupňa vysokoškolského štúdia je spôsobilý pre ďalšie vzdelávanie na 3. stupni vysokoškolského štúdia.

         Praktické schopnosti absolventa:
- suverénne ovláda normu súčasného slovenského jazyka a jeho kodifikácií vo všetkých jazykových rovinách;
- má všestranné komunikačné schopnosti a kompetencie na generovanie textu v osobitných oblastiach jazykovej komunikácie;
- dokáže interpretovať hodnotové aspekty literárneho textu;
- jeho vedomosti mu umožňujú aktívne sa zúčastňovať na riešení odborných a vedeckovýskumných úloh spojených s disciplínami predmetovej špecializácie;
- vedomosti získané ďalšou profiláciou dokáže tvorivo aplikovať vo svojej pedagogickej praxi;
- má základné schopnosti a spôsobilosti potrebné na využívanie informačno-komunikačných technológií.

         Doplňujúce vedomosti a schopnosti absolventa:
- je schopný zapojiť sa do riešenia širších interdisciplinárnych pedagogicko-psychologických projektov v domácom a zahraničnom prostredí;
- vie efektívne komunikovať a kooperovať v pracovnom tíme.

Posledná aktualizácia: 05.07.2017