UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Vedenie katedry

Vedúca katedry     
    

doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.
vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií 
a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach

Kontakt:
e-mail: marianna.sedlakova@upjs.sk
telefón: 055 – 234 7205
miestnosť č. 307

 

Doterajší vedúci a vedúce KSSFaK FF UPJŠ v Košiciach

1. Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc. (2006 – 2007)
2. doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim. prof. (2007 – 2011)
3. doc. PhDr. Marián Andričík, PhD. (2011 – 2015)
4. doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD. (2015 – )

Vedúce oddelení

 

 

doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD.
vedúca oddelenia slovakistiky a literárnej vedy

Kontakt:
e-mail: ivica.hajducekova@upjs.sk
telefón: 055 – 234 7136
miestnosť č. 315

Sekretariát

 

PhDr. Renáta Cenková, PhD., MBA
vedúca oddelenia masmediálnych štúdií

Kontakt:
e-mail: renata.cenkova@upjs.sk
telefón: 055 – 234 7139
miestnosť č. 314

 

PhDr. Juliana Farkašovská
administratíva

Kontakt:
e-mail: juliana.farkasovska@upjs.sk
telefón: 055 – 234 7159
miestnosť č. 306

Úradné hodiny:
pondelok – piatok
8.00 – 13.30 hod.

Posledná aktualizácia: 17.06.2018