UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Vedenie katedry

Vedúca katedry:     
    

doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.
vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií 
a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach

Kontakt:
e-mail: marianna.sedlakova@upjs.sk
telefón: 055 – 234 7205
miestnosť č. 307

 

Doterajšie vedúce a vedúci KSSFaK FF UPJŠ v Košiciach:

1. Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc. (2006 – 2007)
2. doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim. prof. (2007 – 2011)
3. doc. PhDr. Marián Andričík, PhD. (2011 – 2015)
4. doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD. (2015 – )

Vedúce oddelení:

 

 

doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD.
vedúca oddelenia slovakistiky a literárnej vedy

Kontakt:
e-mail: ivica.hajducekova@upjs.sk
telefón: 055 – 234 7136
miestnosť č. 315

Sekretariát:

 

PhDr. Renáta Cenková, PhD., MBA
vedúca oddelenia masmediálnych štúdií

Kontakt:
e-mail: renata.cenkova@upjs.sk
telefón: 055 – 234 7139
miestnosť č. 314

   

Ing. Michaela Baltesová
administratíva

Kontakt:
e-mail: michaela.baltesova@upjs.sk
telefón: 055 – 234 7187
miestnosť č. 306

Posledná aktualizácia: 05.11.2021