UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Viktória HEGEROVÁ

  

Mgr. Viktória Hegerová

Kontakt:
e-mail: 

viktoria.hegerova@student.upjs.sk

viktoriahegerova1@gmail.com


telefón: 055 – 234 7184
miestnosť č. 317

Funkčné zaradenie:

 

doktorandka

Oddelenie:

 

oddelenie slovakistiky a literárnej vedy

Profesijný životopis:

 

2019 – 2021: UPJŠ, magisterské štúdium v študijnom odbore učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry – občianskej náuky (Mgr.)

2016 – 2019: UPJŠ, bakalárske štúdium v študijnom odbore medziodborové štúdium slovenského jazyka a literatúry – filozofie (Bc.)

Vedeckovýskumne
sa venuje:

 

podoby slovenskej poézie po roku 1989

Predmety, ktoré vyučuje:

 

úvod do štúdia literatúry

Najvýznamnejšie práce
a publikácie:

 

Ženské postavy v optike slovenských autoriek na prelome 19. a 20. storočia (bakalárska práca, FF UPJŠ, 2019)

E-learning vo vyučovaní literatúry s interdisciplinárnym presahom do mediálnej sféry – projekt (diplomová práca, FF UPJŠ, 2021)

Posledná aktualizácia: 02.11.2021