UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Vladimír PATRÁŠ

  

prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.

Kontakt:
e-mail: vladimir.patras@upjs.sk, vladinop@atlas.sk
telefón: 055 – 234 7127
miestnosť č. 315

Funkčné zaradenie:

 

profesor

Oddelenie:

 

oddelenie slovakistiky a literárnej vedy

Profesijný životopis:

 

Jazykovedec, vysokoškolský učiteľ – profesor, spoluzakladateľ a člen Banskobystrickej sociolingvistickej školy.

Vzdelanie
2004 – dodnes: univerzitný profesor v odbore všeobecná jazykoveda
1996 – 2004: docent – doc.
1990 – 1996: odborný asistent
1987 – 1990: interný vedecký ašpirant – CSc. (kandidát vied)
1986 – 1987: asistent
1985 – 1986: základná vojenská služba
1980 – 1985: vysokoškolské štúdiá – učiteľstvo akademických predmetov v aprobácii slovenský jazyk – dejepis; Cena ministra školstva; PaedDr.

Študijné pobyty a stáže
2009: Filologická fakulta – Inštitút poľskej filológie Lodžskej univerzity Lodž (PL)
– prednáškový pobyt v rámci výmenného programu ERASMUS
2008: Fakulta humanitných štúdií Karlovej univerzity Praha (CZ)
– cyklické prednáškové pobyty
2007: Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade (SRB)
– prednáškový pobyt, lektorská činnosť
2004: Univerzita Palackého Olomouc – Filozofická fakulta (CZ)
2002 – 2014: Sliezska univerzita v Opave, Obchodno-podnikateľská fakulta v Karvinej (CZ)

Prednášky a vedecké podujatia doma a v zahraničí
- UMB v Banskej Bystrici, na fakultách univerzít v Košiciach a Trnave
- profesiové kontakty s viacerými vedeckými školami a akademickými inštitúciami doma a v zahraničí; pôsobenie vo vedeckých výboroch, redakčných radách, komisiách a pod. – 16 aktívnych, 23 ukončených členstiev
- domáce a zahraničné vedecké podujatia: Bielorusko, Česká republika, Dánsko, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Srbsko a i.

Diplomanti, doktorandi, rigorózanti
- 115 (Bc., Mgr./Ing.)
- 9 ukončených doktorandov, 1 po štátnej dizertačnej skúške
- 14 rigorózantov (PaedDr., PhDr.)

Ohlasy na činnosť
- spolu vyše 450 zistených jednotiek (Web of Science, SCOPUS, ERIH Plus; mimo databáz), v tom 120 v zahraničí

Vedeckovýskumne sa venuje:   - komunikovanie a komunikácia medzi ľuďmi – cez priezory všeobecnej, porovnávacej a systémovej jazykovedy, sociolingvistiky, pragmalingvistiky a teórie komunikácie;
- interdisciplinárne výskumy dorozumievania v spoločnosti so zacielením na jazyk – oblasť hovorenej (ústnej) podoby jazyka, komunikovanie v rozmanitých záujmových a profesiových mikrospoločenstvách, v masmédiách, politike a v elektronickom prostredí;
- orientácia na jazykový štýl a štylistiku vecných a umeleckých textov, na praktickú rétoriku, manažérsku a pedagogickú komunikáciu, slovenčinu ako cudzí jazyk a na jazykovo-komunikačnú podstatu a poslanie informačných a komunikačných technológií.

Predmety, ktoré vyučuje:

 

štylistika 1, štylistika 2, syntax 2, praktická syntax 2, štylistika a základy rétoriky 1, štylistika a základy rétoriky 2

Najvýznamnejšie práce a publikácie:

  - autor a spoluautor 6 knižných publikácií, 15 učebníc a cvičebníc slovenčiny pre základné školy,
- autor 110 vedeckých štúdií, desiatok odborných článkov,
- zostavovateľ, resp. spoluzostavovateľ 30 vedeckých, odborných a umeleckých publikácií,
- aktívny účastník 90 domácich a medzinárodných vedeckých podujatí, hlavný riešiteľ a spoluriešiteľ 7 vedeckých projektov,
- autor a spoluautor 7 univerzitných študijných programov.

Z publikačnej činnosti
- autor knižných vedeckých publikácií Interdisciplinárne kooperácie (Banská Bystrica 2002); Sociolingvistické aspekty elektronicky podmienenej komunikácie / Sociolinguistic Aspects Electronically Determined Communication (Karviná 2009); Pohotové čítanie a myšlienkové spracovanie textu (Banská Bystrica 2011);
- spoluautor knižných vedeckých publikácií Jazyk – komunikácia – spoločnosť (Banská Bystrica 1997); Jazyk v komunikácii vybraných spoločenských prostredí (Banská Bystrica 1999); Jazyk, média, politika (ed. S. Čmejrková – J. Hoffmannová; Praha 2003) a ďalšie.

Referencie a doplňujúce informácie
BEHÝLOVÁ, Júlia. 2014. Slovenskí jazykovedci (5). Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (2006 – 2010). Bratislava : Veda, 2014. 576 s. ISBN 978-80-224-1403-6 (heslo)
BEHÝLOVÁ, Júlia – SMETANOVÁ, Yulia. 2003. Slovenskí jazykovedci (5). Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (2001 – 2005). Bratislava : Veda, 2009. 509 s. ISBN 978-80-224-1063-2 (heslo)
DVONČ, Ladislav. 1998. Slovenskí jazykovedci (3). Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1986 – 1995). Bratislava : Veda, 1998. 712 s. ISBN 80-224-0573-6 (heslo)
DVONČ, Ladislav. 2003. Slovenskí jazykovedci (4). Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1996 – 2000). Bratislava : Veda, 2003. 492 s. ISBN 80-224-0719-4 (heslo)
KLINCKOVÁ, Jana. 2009. Jubileum profesora Vladimíra Patráša. In: Jazykovedný časopis, 60, 2009, č. 2, s. 209 – 227 (medailón)
Patráš Vladimír, univ. prof. PaedDr., CSc. 2006. In: Who is Who v Slovenskej republike.Životopisná encyklopédia významných žien a mužov Slovenska. Dodatkové dielo. 6. vyd. 2015. Zug : Hübners Who is Who, 2015, s. 1040 – 1041. ISBN 3-7290-0057-8 (medailón)
Patráš, Vladimír. In: Osobnosti Banskej Bystrice na začiatku tretieho tisícročia. 2010. Zost. B. Snopková – A. Klimová – H. Albertová. Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2010, s. 180–182. ISBN 978-80-89388-34-9
Vladimír Patráš. 2012. In: Osobnosti.sk. Najvýznamnejšie osobnosti Slovenska. (Online) http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=1809 (medailón)
Posledná aktualizácia: 21.09.2020