Prejsť na obsah

Konferencie a semináre 2010/2011

1minút, 15sekúnd

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach
Slovenská asociácia pre štúdium angličtiny
Doktorandská konferencia
pre študentov, školiteľov a odborníkov pôsobiacich v doktorandských programoch
5. – 7. mája 2011


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
Univerzita Miskolc, Filozofická fakulta (Historickovedný inštitút)
vedecko-odborná konferencia
História a kultúra – model multikultúrnej a cezhraničnej spolupráce
v regióne Východného Maďarska a Východného Slovenska

14. apríla 2011
Organizátor: Generálny konzulát MR v Košiciach


Druhé sympózium
Substance Use and Abuse among University Students
Životná perspektíva a so zdravím súvisiace správanie sa študentov
25. – 27. november 2010


Katedra psychológie FF UPJŠ v Košiciach
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach
konferencia
Psychologia Cassoviensis 2010
Psychologické aspekty a kontexty sebaregulácie
14. – 15. októbra 2010


Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ v Košiciach
IV. medzinárodné filozofické sympózium
DEJINY FILOZOFIE AKO FILOZOFICKÝ PROBLÉM
14. – 15. októbra 2010, Košice


Katedra sociálnej práce Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
v spolupráci s Regionálnym združením partnerstiev sociálnej inklúzie CESTA n. o.
vedecká konferencia
Budovanie spoločnej cesty v sociálnej inklúzii
8. októbra 2010


Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach
1. vedecká konferencia k dejinám Košíc
Košice a dejiny – dejiny Košíc
(stav výskumu a jeho perspektívy – teoretické a praktické schémy výskumu dejín mesta)
16. – 17. septembra 2010


Študuj na UPJŠ