Prejsť na obsah

Konferencie a semináre 2011/2012

2minút, 3sekúnd

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach
2. medzinárodná konferencia

Univerzálie a typológia v slovotvorbe
26. – 28. 8. 2012


 Katedra psychológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Spoločenskovedný ústav SAV
Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK v Bratislave
Ústav na VV a VTOS Košice
medzinárodná odborná konferencia
PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2012
23. – 24. 5. 2012


Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach,
Kultúrne centrum Abova,
Historický ústav SAV
a Slovenská historická spoločnosť pri SAV
medzinárodná vedecko-popularizačná konferencia,
organizovaná pri príležitosti uplynutia 700. rokov od významnej udalosti
s názvom
Bitka pri Rozhanovciach v kontexte slovenských a uhorských dejín
22. – 23. marec 2012, Košice


Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach
Mesto Košice a obec Kobeliarovo
medzinárodný vedecký seminár
pri príležitosti 150. výročia úmrtia Pavla Jozefa Šafárika
PAVOL JOZEF ŠAFÁRIK
VEDEC A UMELEC

27. január 2012


Katedra sociálnej práce Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Košický samosprávny kraj
vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
Košické dni sociálnej práce
Prevencia sociálnej patológie v prostredí stredných škôl Košického samosprávneho kraja
25. november 2011, Košice


Medzinárodný vedecký seminár organizovaný pod záštitou
Ministerstva zahraničných vecí SR a
Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Hľadanie spoločného jazyka o spoločnej minulosti
Dialóg mladej generácie slovenských a maďarských historikov
24. – 25. november 2011, Bratislava


Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Friedrich Ebert Stiftung e.V., zastúpenie v Slovenskej republike
Občianske združenie Res Publica
vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou v rámci
I. ročníka Košických politologických dialógov
SLOBODA – ROVNOSŤ – PORIADOK
KAM KRÁČAŠ DEMOKRACIA

3. – 4. november 2011


Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Archeologický ústav SAV Nitra – Oddelenie pre výskum východného Slovenska, Košice
2. vedecká konferencia k dejinám Košíc
Stavebno – historický vývoj Košíc v stredoveku a novoveku
11. október 2011


Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Katedra histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied v Košiciach
Stretnutie mladých historikov
Spoločnosť, kultúra a každodennosť v dejinách Slovenska
27. – 28. september 2011


Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach
medzinárodný workshop určený pre odbornú verejnosť, vedeckých pracovníkov a študentov
Lekárska etika – kontext a perspektívy
2. september 2011


Študuj na UPJŠ