UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Konferencie a semináre 2011/2012

 

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ
2. medzinárodná konferencia

Univerzálie a typológia v slovotvorbe

26. - 28. 8. 2012
Rektorát UPJŠ, Šrobárova 2, Košice  


 Katedra psychológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Spoločenskovedný ústav SAV
Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK v Bratislave
Ústav na VV a VTOS Košice

medzinárodná odborná konferencia

PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2012

23. - 24. 5. 2012
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, Košice


Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ,
Kultúrne centrum Abova,
Historický ústav SAV
a Slovenská historická spoločnosť pri SAV

medzinárodná vedecko-popularizačná konferencia,
organizovaná pri príležitosti uplynutia 700. rokov od významnej udalosti
s názvom

Bitka pri Rozhanovciach v kontexte slovenských a uhorských dejín

22. – 23. marec 2012, Košice


Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ
Mesto Košice a obec Kobeliarovo
 
medzinárodný vedecký seminár
pri príležitosti 150. výročia úmrtia Pavla Jozefa Šafárika

PAVOL JOZEF ŠAFÁRIK
VEDEC A UMELEC


27. január 2012
Rektorát UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, Košice


Katedra sociálnej práce Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Košický samosprávny kraj

vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
Košické dni sociálnej práce

Prevencia sociálnej patológie
v prostredí stredných škôl
Košického samosprávneho kraja


25. november 2011, Košice


Medzinárodný vedecký seminár organizovaný pod záštitou
Ministerstva zahraničných vecí SR a
Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

Hľadanie spoločného jazyka o spoločnej minulosti

Dialóg mladej generácie slovenských a maďarských historikov

24. - 25. november 2011, Bratislava


 Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Friedrich Ebert Stiftung e.V., zastúpenie v Slovenskej republike
Občianske združenie Res Publica

vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou v rámci
I. ročníka Košických politologických dialógov

SLOBODA – ROVNOSŤ - PORIADOK
KAM KRÁČAŠ DEMOKRACIA
 


3. – 4. november 2011
Historická aula Rektorátu UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, Košice


 Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Archeologický ústav SAV Nitra - Oddelenie pre výskum východného Slovenska, Košice

2. vedecká konferencia k dejinám Košíc

Stavebno - historický vývoj Košíc
v stredoveku a novoveku
 


11. október 2011
Historická aula Rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2, Košice


Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Katedra histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied v Košiciach

Stretnutie mladých historikov

Spoločnosť, kultúra a každodennosť v dejinách Slovenska

27. - 28. september 2011
Historická aula Rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2, Košice


Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach
medzinárodný workshop

Lekárska etika - kontext a perspektívy

2. september 2011
Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ Šrobárová 2, Košice 040 01

Workshop je určený pre odbornú verejnosť, vedeckých pracovníkov a študentov. Jeho tematickým zameraním je interdisciplinárny prístup k etickým otázkam v lekárskej kazuistike.

Posledná aktualizácia: 04.12.2015