Prejsť na obsah

Konferencie a semináre 2012/2013

1minút, 48sekúnd

Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach
vedecký seminár pri príležitosti životného jubilea
dekana Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
prof. PhDr. Jána Gbúra, CSc.
Estetické a axiologické pohľady na slovenskú literatúru
konca 19. a začiatku 20. storočia
14. február 2013


Katedra sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach
vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
Sociálna práca cesta k zmyslu života
Košické dni sociálnej práce
6. december 2012


Katedra psychológie FF UPJŠ v Košiciach
Slávnostná vedecká konferencia
venovaná životnému jubileu
doc. PhDr. Evy Šimovej, CSc.
29. november 2012


Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach
nultý ročník odbornej konferencie
Súmrak médií
konajúcej sa pod záštitou
dekanky Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity
doc. PaedDr. Vlasty Cabanovej, PhD.
a dekana Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
prof. PhDr. Jána Gbúra, CSc.
28. november 2012
Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity


Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach
Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Občianske združenie Res Publica
vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou v rámci
II. ročníka Košických politologických dialógov
VOĽBY 2012
KAM KRÁČAŠ DEMOKRACIA
15. – 16. november 2012


Katedra sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach
diseminačný workshop
Index aktívneho starnutia ako výzva pre výskum a prax sociálnej práce
Košice 6. november 2012


Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ v Košiciach
medzinárodné filozofické sympózium
Heidegger a grécka filozofia
30. – 31. október 2012


ENYSSP (The European Network of Young Specialists in Sport Psychology)
v spolupráci s Katedrou pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach
medzinárodné pracovné sústredenie vo forme workshopov
25. – 27. októbra 2012


Východoslovenské múzeum v Košiciach
Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
vedecká konferencia
k 140. výročiu založenia Východoslovenského múzea v Košiciach
Košice – inštitucionálna základňa kultúry, školstva a vedy
24. október 2012


Katedry romanistiky a klasickej filológie FF UPJŠ v Košiciach
konferencia
HORTUS
GRAECO-LATINUS
CASSOVIENSIS
Košice, 28. september 2012


Študuj na UPJŠ