UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Konferencie a semináre 2012/2013

Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ

vedecký seminár pri príležitosti životného jubilea
dekana Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
prof. PhDr. Jána Gbúra, CSc.

Estetické a axiologické pohľady na slovenskú literatúru
konca 19. a začiatku 20. storočia

14. február 2013
Historická aula Rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Šrobárova 2, Košice


Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach,
Katedra sociálnej práce

vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Sociálna práca
cesta k zmyslu života

Košické dni sociálnej práce

6. december 2012
Historická aula Rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2, Košice


Katedra psychológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

Slávnostná vedecká konferencia
venovaná životnému jubileu
doc. PhDr. Evy Šimovej, CSc.

29. november 2012
Veľká zasadačka Rektorátu UPJŠ v Košiciach (I. posch.), Šrobárova 2, Košice


Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie

nultý ročník odbornej konferencie

Súmrak médií

konajúcej sa pod záštitou
dekanky Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity
doc. PaedDr. Vlasty Cabanovej, PhD.
a dekana Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
prof. PhDr. Jána Gbúra, CSc.

28. november 2012
Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity


Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Občianske združenie Res Publica

vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou v rámci
II. ročníka Košických politologických dialógov

VOĽBY 2012
KAM KRÁČAŠ DEMOKRACIA

15. – 16. november 2012
Historická aula Rektorátu UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, Košice


Katedra sociálnej práce

diseminačný workshop

Index aktívneho starnutia
ako výzva pre výskum a prax sociálnej práce

Košice 6. november 2012
Historická aula Rektorátu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach


Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ v Košiciach

medzinárodné filozofické sympózium

Heidegger a grécka filozofia

30. - 31. október 2012
Košice


ENYSSP (The European Network of Young Specialists in Sport Psychology)
v spolupráci s UPJŠ v Košiciach (Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ)

medzinárodné pracovné sústredenie vo forme workshopov
25. - 27. októbra 2012


Východoslovenské múzeum v Košiciach
Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach

vedecká konferencia
k 140. výročiu založenia Východoslovenského múzea v Košiciach

Košice – inštitucionálna základňa kultúry, školstva a vedy

24. október 2012
Historická aula Rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2, Košice


Katedry romanistiky a klasickej filológie

konferencia

HORTUS
GRAECO-LATINUS
CASSOVIENSIS

Košice 28. september 2012
Historická aula Rektorátu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Posledná aktualizácia: 05.10.2021