Prejsť na obsah

Konferencie a semináre 2014/2015

1minút, 45sekúnd

Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ v Košiciach
medzinárodná filozofická konferencia
Patočka a dejiny filozofie
30. 6. – 1. 7. 2015


Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach
3. medzinárodná konferencia
WORD-FORMATION THEORIES II – TYPOLOGY AND UNIVERSALS IN WORD-FORMATION III
26. – 28. júna 2015


Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach
v spolupráci
s Občianskym združením Res Publica

4. ročník
Vedecká konferencia študentov a mladých vedeckých pracovníkov
14. – 15. mája 2015


Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach
workshop
Smrť a dôstojné umieranie
12. mája 2015


Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach
seminár
pri príležitosti životného jubilea doc. PhDr. Oľgy Sabolovej, CSc., mim. prof.
Textové a metatextové variácie (jazyk a literatúra)
6. mája 2015


Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach
prednáškový cyklus
Rodový aspekt v interdisciplinárnom diskurze
15. apríl 2015
11. máj 2015
9. október 2015


Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach
a
Katedra psychológie FF UPJŠ v Košiciach

medzinárodná vedecká konferencia
3rd Psychology Cassoviensis Conference:
Risk-taking behavior prevention – Health promotion – Self-care
3. konferencia Psychologia Cassoviensis:
Prevencia rizikového správania – Podpora zdravia – Starostlivosť o seba

4. – 5. decembra 2014


Katedra sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach
vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
Rizikové správanie v teórii a praxi sociálnej práce
3. ročník Košických dní sociálnej práce
28. novembra 2014


Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach
vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
Ľudské práva: Kam kráčaš demokracia
IV. ročník Košických politologických dialógov
20. – 21. novembra 2014


Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach
a
Medzinárodná komisia pre fonetiku a fonológiu slovanských jazykov
pri Medzinárodnom komitéte slavistov

Medzinárodná konferencia fonetikov a fonológov
23. – 24. októbra 2014


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach
a
Slovenská asociácia pre štúdium angličtiny (SKASE)

12. konferencia Európskej spoločnosti pre štúdium angličtiny (ESSE)
29. 8. – 2. 9. 2014


Študuj na UPJŠ