UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Konferencie a semináre 2014/2015

 

Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ v Košiciach

medzinárodná filozofická konferencia

Patočka a dejiny filozofie

30. 6. - 1. 7. 2015
hotel Dália v Košiciach


Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach

3. medzinárodná konferencia

WORD-FORMATION THEORIES II - TYPOLOGY AND UNIVERSALS IN WORD-FORMATION III

26. - 28. júna 2015
v priestoroch budovy Rektorátu UPJŠ, 1. poschodie.


Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
v spolupráci
s Občianskym združením Res Publica

4. ročník

Vedecká konferencia študentov a mladých vedeckých pracovníkov

14. - 15. mája 2015
Petzvalova 4, Košice


Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ

workshop

Smrť a dôstojné umieranie

12. mája 2015


Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ

seminár
pri príležitosti životného jubilea doc. PhDr. Oľgy Sabolovej, CSc., mim. prof.

Textové a metatextové variácie (jazyk a literatúra)

6. mája 2015


Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ

prednáškový cyklus

Rodový aspekt v interdisciplinárnom diskurze

15. apríl 2015
11. máj 2015
9. október 2015


Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia
a
Katedra psychológie
Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

medzinárodná vedecká konferencia

3rd Psychology Cassoviensis Conference:
Risk-taking behavior prevention – Health promotion – Self-care

3. konferencia Psychologia Cassoviensis:
Prevencia rizikového správania - Podpora zdravia - Starostlivosť o seba

4. - 5. decembra 2014


Katedra sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach

vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Rizikové správanie v teórii a praxi sociálnej práce

3. ročník Košických dní sociálnej práce

28. novembra 2014
Sokrates, Moyzesova 9, Košice


Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Ľudské práva: Kam kráčaš demokracia

IV. ročník Košických politologických dialógov

20. – 21. novembra 2014
budova Rektorátu UPJŠ v Košiciach


Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ
a
Medzinárodná komisia pre fonetiku a fonológiu slovanských jazykov
pri Medzinárodnom komitéte slavistov

Medzinárodná konferencia fonetikov a fonológov

23. - 24. októbra 2014
Historická aula Rektorátu UPJŠ v Košiciach


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta
a
Slovenská asociácia pre štúdium angličtiny (SKASE)

12. konferencia Európskej spoločnosti pre štúdium angličtiny (ESSE)

29. 8. - 2. 9. 2014

Posledná aktualizácia: 15.09.2017