Prejsť na obsah

Konferencie a semináre 2018/2019

2minút, 23sekúnd

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach
konferencia
The Postmillennial Sensibility in Anglophone Literatures, Cultures and Media II
27. – 29. júna 2019


Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach
medzinárodná a transdisciplinárna konferencia
Anticipácia v konzekutívnych a simultánnych kognitívnych procesoch
20. – 22. júna 2019


Katedra psychológie Filozofickej fakulty UPJŠ
Katedra sociálnej práce Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

interdisciplinárna konferencia
Negatívne dôsledky vykonávania pomáhajúcich profesií II
Psychologické, sociálne a zdravotné aspekty vykonávania pomáhajúcich profesií
12. júna 2019


Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
OZ Res Publica
Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave
vedecká konferencia študentov a mladých vedeckých pracovníkov
Slovensko – Európa – Svet
VIII. ročník Košických politologických dialógov
16. 17. mája 2019


Katedra pedagogiky FF UPJŠ v Košiciach
interdisciplinárny workshop
Rozvíjíme profesní kompetence vysokoškolského učitele (doktoranda)
13. mája 2019


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
urbanHIST Workshop Week
1. ‒ 4. apríla 2019


Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach
vedecko-umelecké sympózium
Veda a umenie bez bariér
6. ‒ 8. marca 2019


Medzinárodné výskumné laboratórium LICOLAB FF UPJŠ v Košiciach
odborný seminár
Aby nás ucho neklamalo
Praktické využite fonetiky vo výučbe jazykov
4. februára 2019


Katedra sociálne práce FF UPJŠ v Košiciach
vedecká konferencia
Sociálne riziká v spoločnosti XXI. storočia
7. ročník Košických dní sociálnej práce
30. novembra 2018


Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
OZ Res Publica
vedecká konferencia
Kam kráčaš Európa: Kam kráčaš demokracia
VIII. ročník Košických politologických dialógov
22. – 23. novembra 2018


Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach
interdisciplinárny workshop
Eticko-ekologická a environmentálna profilácia odborníkov pre spoločenskú prax – ekogramotnosť
16. novembra 2018


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
konferencia
Stredoeurópske súvislosti národnostného vývoja na začiatku 21. storočia
15. novembra 2018


Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach
Inštitút etiky a bioetiky FF PU v Prešove

medzinárodná vedecká konferencia
Aplikovaná etika III – kontext a perspektívy.
Ekokriticizmus a ekogramotnosť
26. októbra 2018


Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach
workshop
Qualitative analysis and data in the context of publishing practice
19. októbra 2018


Katedra psychológie FF UPJŠ v Košiciach
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach

konferencia
Školská psychológia: história a perspektívy
17. – 18. októbra 2018


Centrum jazykovej prípravy FF UPJŠ v Košiciach
workshop
Akademická angličtina
2. – 4. októbra 2018


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
8. ročník konferencie
Stretnutie mladých historikov
Young urban(H)IST Conference
1. – 2. októbra 2018


Katedra pedagogiky FF UPJŠ v Košiciach
Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta PU v Prešove

3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
Pedagóg 21. storočia a jeho perspektívy v edukačnej praxi
12. septembra 2018

 


Študuj na UPJŠ