UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Konferencie a semináre 2018/2019

 

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach

konferencia

The Postmillennial Sensibility in Anglophone Literatures, Cultures and Media II

27. – 29. júna 2019


Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach

medzinárodná a transdisciplinárna konferencia

Anticipácia v konzekutívnych a simultánnych kognitívnych procesoch

20. - 22. júna 2019


Katedra psychológie Filozofickej fakulty UPJŠ
Katedra sociálnej práce Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

interdisciplinárna konferencia

Negatívne dôsledky vykonávania pomáhajúcich profesií II

Psychologické, sociálne a zdravotné aspekty vykonávania pomáhajúcich profesií

12. júna 2019


Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
OZ Res Publica
Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave

vedecká konferencia študentov a mladých vedeckých pracovníkov

Slovensko – Európa – Svet

VIII. ročník Košických politologických dialógov

16. 17. mája 2019


Katedra pedagogiky FF UPJŠ v Košiciach

interdisciplinárny workshop

Rozvíjíme profesní kompetence vysokoškolského učitele (doktoranda)

13. mája 2019


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach

urbanHIST Workshop Week

1. 4. apríla 2019


Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach

vedecko-umelecké sympózium

Veda a umenie bez bariér

6. ‒ 8. marca 2019


Medzinárodné výskumné laboratórium LICOLAB FF UPJŠ v Košiciach

odborný seminár

Aby nás ucho neklamalo

Praktické využite fonetiky vo výučbe jazykov

4. februára 2019


Katedra sociálne práce FF UPJŠ v Košiciach

vedecká konferencia

Sociálne riziká v spoločnosti XXI. storočia

7. ročník Košických dní sociálnej práce

30. novembra 2018


Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
OZ Res Publica

vedecká konferencia

Kam kráčaš Európa:
Kam kráčaš demokracia

VIII. ročník Košických politologických dialógov

22. – 23. novembra 2018


Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach

interdisciplinárny workshop

Eticko-ekologická a environmentálna profilácia odborníkov pre spoločenskú prax – ekogramotnosť

16. novembra 2018


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach

konferencia

Stredoeurópske súvislosti národnostného vývoja na začiatku 21. storočia

15. novembra 2018


Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach
Inštitút etiky a bioetiky FF PU v Prešove

medzinárodná vedecká konferencia

Aplikovaná etika III – kontext a perspektívy.
Ekokriticizmus a ekogramotnosť

26. októbra 2018


Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach

workshop

Qualitative analysis and data in the context of publishing practice

19. októbra 2018


Katedra psychológie FF UPJŠ v Košiciach
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach

konferencia

Školská psychológia: história a perspektívy

17. – 18. októbra 2018


Centrum jazykovej prípravy FF UPJŠ v Košiciach

workshop

Akademická angličtina

2. – 4. októbra 2018


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach

8. ročník konferencie

Stretnutie mladých historikov
Young urban(H)IST Conference

1. – 2. októbra 2018


Katedra pedagogiky FF UPJŠ v Košiciach
Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta PU v Prešove

3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

Pedagóg 21. storočia a jeho perspektívy v edukačnej praxi

12. septembra 2018

 

Posledná aktualizácia: 28.08.2019