Prejsť na obsah

Konferencie a semináre 2021/2022

2minút, 15sekúnd

Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

šiesty ročník medzinárodnej konferencie

Slovotvorné teórie VI a Typológia a univerzálie v slovotvorbe V

23. až 26. júna 2022


Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach

beseda a prekladateľský workshop

O preklade s Jánom Štrasserom

8. júna 2022


Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

medzinárodná konferencia študentov a mladých vedeckých pracovníkov

Pravdou proti praude

„Nie je to pravda, ale mohla by byť“

20. mája 2022


Katedra filozofie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
v spolupráci so SFZ pri SAV

1. ročník Košických Filozofických dní

Filozofia v živote – život vo filozofii

11. – 12. mája 2022


Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach
v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie

webináre

Kariérové poradenstvo v praxi učiteľa

6. apríla 2022 a 27. apríla 2022


Katedra pedagogiky FF UPJŠ v Košiciach
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach

webinár v rámci cyklu odborných podujatí
Rozvoj pedagogických a psychologických spôsobilostí učiteľov UPJŠ

Reflexívny prístup v pedagogickej činnosti vysokoškolského učiteľa

28. februára 2022


Katedra sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach

vedecká konferencia

venovaná metanoi v teórii a praxi sociálnej práce
9. ročník Košických dní sociálnej práce

26. novembra 2021


Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
a OZ Res Publica

online konferencia

Medzi právnym štátom a bezprávím

Košické politologické dialógy

26. novembra 2021


Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach

diseminačný a popularizačný seminár k výstupom projektu

VVGS-2020-1637
Udržateľná inštitucionálna zmena prostredníctvom plánov rodovej rovnosti na malých a stredných univerzitách

27. októbra 2021


Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach

9. konferencia SELICUP

Globálne a lokálne v postmileniárnej Európe

21. – 23. októbra 2021


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach

11. ročník doktorandskej konferencie

Stretnutie mladých historikov XI.:
Poznanie, spoločnosť, dejiny

19. – 20. októbra 2021


Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach

vedecká konferencia

Pandémia & demokracia:
„Budúcnosť demokracie v postcovidovej dobe“

1. októbra 2021


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach

medzinárodná konferencia

„From Peace to War, from War to Peace/Conflict Initiation and Termination: Implications for Policy Makers”

27. septembra – 1. októbra 2021


Katedra pedagogiky FF UPJŠ v Košiciach

workshop

Cvičný učiteľ ako diagnostik a reflexívny praktik

21. septembra 2021


Študuj na UPJŠ