UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Oznam o konaní/nekonaní prijímacej skúšky

na magisterské študijné programy Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
 

Na študijný program „britské a americké štúdiá“ a „anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku“ budú absolventi z iných vysokých škôl, ktorí ukončili bakalárske štúdium v rovnakom študijnom odbore alebo príbuznom, robiť prijímaciu skúšku dňa 27. 8. 2018. Každému uchádzačovi bude zaslaná písomná pozvánka na prijímaciu skúšku.

Na ostatné študijné programy sa prijímacia skúška konať nebude. Uchádzačom zašleme potvrdenie o prijatí prihlášky na štúdium.

Prijímacia komisia FF UPJŠ rozhodne o prijatí/neprijatí na magisterský stupeň štúdia začiatkom septembra 2018.
Uchádzači sa výsledok prijímacieho konania dozvedia z web stránky FF UPJŠ a zároveň aj písomnou formou.

 

Košice 15. 5. 2018

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., v.r.
dekanka

 

 

 

Posledná aktualizácia: 15.05.2018