UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Filozofická fakulta UPJŠ sa zúčastnila na „emocionálnej“ noci výskumníkov

 

Už po jedenásty raz sa v piatich slovenských mestách uskutočnilo najväčšie podujatie zamerané na popularizáciu vedy na Slovensku – Európska noc výskumníkov 2017. V Košiciach prichýlili popularizátorov vedy v priestoroch obchodného centra Atrium Optima. V piatok 29. septembra 2017 sa tam predstavilo 66 vedeckých stánkov a prezentácií štyroch univerzít z Košíc a Prešova a tunajších výskumných ústavov Slovenskej akadémie vied. Tri stánky – s názvami Mesto ako ho nepoznáš, My a naše emócie: porozumenie vytvorené vedou aNevedko v krajine masmédií – pripravili zástupcovia Katedry histórie, Katedry psychológie a Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Hlavnú myšlienku tohto ročníka festivalu – veda prináša emócie – vo svojej popularizačnej prednáške pod názvom Emócie a ich vplyv na masmediálne žánre akcentoval aj PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach.

Mesto ako ho nepoznáš

V stánku s názvom Mesto ako ho nepoznáš prezentovala Katedra histórie FF UPJŠ najmä svoj výskum zameraný na oblasť urbánnych dejín. Dôraz položili na popularizáciu tých výskumných problémov, ktoré sa spájajú s implementáciou projektu H2020-MSCA-ITN urbanHIST. Sedemčlenný tím katedry v zložení Agnès Dudych, M.A., Mgr. Patrícia Fogelová, Mgr. Zuzana Tokárová, PhD., PaedDr. Alžbeta Bojková, PhD., Mgr. Adam Górka, Mgr. Peter Fedorčák, PhD., a doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD., pripravil pre najmenších maľovanku s náčrtmi košických fasád. Žiaci základných a stredných škôl mali možnosť nakresliť ideálne sídliskové bývanie, alebo zložiť skúšku mladého urbanistu pri originálnej spoločenskej hre zameranej na budovanie inteligentného mesta. Všetky vekové kategórie návštevníkov stánku sa zabavili pri hádaní európskych metropol podľa siluet ich dominánt. Okrem toho katedra v stánku predstavila publikácie z oblasti urbánnych dejín a pracovné zošity z dejepisu.

My a naše emócie: porozumenie vytvorené vedou

Rozum a srdce sú často kladené do protikladov. Keďže s vedou je spájaný najmä rozum, na prvý pohľad sa môže zdať, že sa na emócie vo vede zabúda. Nie je to tak. V stánku Katedry psychológie FF UPJŠ s názvom My a naše emócie: porozumenie vytvorené vedou sme sa pokúsili ukázať, že veda, obzvlášť psychológia, má čo povedať aj o našich emóciách – o tom, čo vnútorne prežívame a čo prežívajú ostatní. Snažili sme tiež poukázať na to, že v hlbšom porozumení emócií nám môže efektívne pomôcť práve veda. Aktivity nášho stánku boli zamerané na rôzne vekové skupiny – od predškolského cez školský vek až po dospelosť – a boli určené pre jednotlivcov, skupiny aj rodiny. Medzi činnosti, ktoré sme realizovali, patrilo napríklad hranie rôznych emócií deťmi a následne prezentácia rozmanitých vedecky podložených stratégií slúžiacich na prácu s týmito emóciami pre deti a rodičov či krátky test toho, ako dokážeme rozpoznať emócie z tvárí ľudí, ich hlasu a hudby s využitím počítačového programu. To všetko sme sa snažili poňať hravou a súťaživou formou – hlavou aj srdcom. Odozva návštevníkov bola veľmi pozitívna. Potešilo nás, že účastníci mali veľa otázok z bežného života – školského, pracovného aj rodičovského, vďaka čomu to bola aj pre nás jedinečná skúsenosť. Aktivity stánku zabezpečili Mgr. Monika Hricová, PhD., doc. PhDr. Beáta Ráczová, PhD., Mgr. Miriam Slavkovská, PhD., Mgr. Miroslava Köverová, PhD., Mgr. Miroslava Vernarská, Mgr. Marcela Bobková, Mgr. Nikola Fabiny a Mgr. Pavol Kačmár, PhD.

Nevedko v krajine masmédií

Stánok Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ – nazvanýNevedko v krajine masmédií – mal prilákať návštevníkov všetkých vekových kategórií. Priniesol viacero navzájom súvisiacich aktivít: na jednej strane bolo cieľom prezentujúcich sprostredkovať emócie spojené s interpretáciou hlavnej postavy knihy Nikolaja Nosova – Nevedka, pričom cieľom rozhovoru a čítania o postave malo byť poznanie, že bez náležitej prípravy sa nedopracujeme k dobrému výsledku. Jednou z činností, ktorá si takúto prípravu vyžadovala, bolo aj dabovanie animovanej rozprávky o Nevedkovi. Samotnému dabovaniu vybranej pasáže predchádzali rozličné artikulačné cvičenia, príprava replík a tréning pri mikrofóne. Najväčšie úskalie pre adeptov dabovania predstavovala synchronizácia obrazu a dabovaného zvuku. Každý dabujúci si mohol v slúchadlách vypočuť výsledok svojho úsilia a niektorí odvážlivci vyskúšať aj prácu s kamerou. Členovia tímu: doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., Mgr. Markéta Andričíková, PhD., Mgr. Peter Getlík, Mgr. Dominika Petáková, Mgr. Terézia Kulíková, Mgr. Alena Oravcová, Mgr.  Patrícia Papcunová a Mgr. Igor Michalčík.

 

doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD.
Mgr. Pavol Kačmár, PhD.
Mgr. Markéta Andričíková, PhD.

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach


Posledná aktualizácia: 03.10.2017