UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Výberové konanie na PhD pozície v projekte urbanHIST

 

V dňoch 18. – 20. 1. 2017 sa v španielskom Valladolide zišli výberové komisie príjemcov projektu History of European Urbanism in the 20th Century (urbanHIST) financovaného v rámci európskeho programu Horizont 2020, aby vybrali vhodných kandidátov na 15 PhD pozícií na jednotlivých univerzitách. Celkovo sa prihlásilo 56 uchádzačov z mnohých, aj mimoeurópskych, krajín. 36 pozvaných uchádzačov prešlo náročným výberovým konaním, kde prezentovali svoj projekt a preukazovali svoju odbornú a aj jazykovú pripravenosť.

Za Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa podujatia zúčastnili riaditeľ projektu doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD., vedúci Katedry histórie FF UPJŠ v Košiciach, ktorý je zároveň jedným zo školiteľov, traja ďalší školitelia na UPJŠ - prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. (Ústav geografie, PF UPJŠ), MA, MPhil Petr Roubal, PhD. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.), prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc. (Katedra histórie, FF UPJŠ) a koordinátorka urbanHIST na FF UPJŠ v Košiciach Mgr. Katarína Hajduková. Obsadených bolo 11 pozícií, zvyšné 4 pozície budú ponúknuté do druhého kola výberového konania.

Okrem odbornej roviny projekt urbanHIST významne prispieva aj k internacionalizácii štúdia, keďže o dvojitý diplom sa na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach budú uchádzať aj adepti zo Španielska, Francúzska, Nemecka, Poľska, Kazachstanu a Malajzie. Najbližšie plánované stretnutie celého projektového tímu sa uskutoční v máji 2017 vo Weimare. Viac informácií o projekte urbanHIST môžete nájsť na portáli projektu – www.urbanhist.eu.

      

      


This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 721933.

 

Posledná aktualizácia: 26.01.2017