Prejsť na obsah

Monografie, zborníky, učebné texty

11minút, 13sekúnd

 

 


Monografie

HREHOR, Henrich. Parcelácia a prídel pôdy na Slovensku 1918 – 1938. Košice : Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, 262 s.

FOGELOVÁ, Patrícia PEKÁR, Martin. Disciplinované mesto. Zásahy politiky do verejného priestoru na Slovensku 1938 – 1945. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, 198 s. (tiráž a obsah)

REGINÁČOVÁ, Nikola. Košice a sčítania obyvateľov : Vývoj počtu obyvateľov Košíc v rokoch 1800 – 1921. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, 164 s. (obálka, obsah, tiráž)

MELICHÁREK, Maroš. Národy juhovýchodnej Európy v siločiarach medzinárodnej politiky 1856 – 1913. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, 230 s. (obálka, predaj)

BORZA, Peter. Gréckokatolícka cirkev na okupovaných územiach Československa 1938 – 1945. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019, 122 s. (obálka, obsah)

ŠUTAJ, Štefan. Emanuel Böhm a Jozef Styk Košičania z Turca a Oravy. Rivali a spolupracovníci v slovenskej politike (1945 – 1948). Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, 167 s. (obálka, obsah)

SENDEKOVÁ, Marta. Diockletianova politika a kresťanstvo. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, 140 s. (obálka)

BOJKOVÁ, Alžbeta. Primárne problémy transformácie slovenských stredných a odborných škôl v Košiciach v medzivojnovom období. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, 205 s. (obálka, obsah)

FEDORČÁK, Peter. Tuka proti republike. Proces z roku 1929. Bratislava : Marenčin PT, 2018, 272 s. (obálka,obsah)

PEKÁR, Martin. Príbeh Juraja Szánta. Rozhovor o záchrancoch a obeti. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, 122 s. (obálka)

JANČURA, Mikuláš. Osobný automobilizmus na Slovensku v rokoch 1918 – 1938. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017, 170 s. (obálka a obsah)

MAGDOŠKO, Drahoslav. Samospráva mesta Košice v stredoveku. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017, 304 s. (obálkaobsah)

TOKÁROVÁ, Zuzana. Slovenský štát: Režim medzi teóriou a politickou praxou. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, 272 s. (obálkaobsah)

ŠUTAJ, Štefan et al. Interrelations of Slovak and World Historiography (Slovak Historiography in European History). Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, 158 s. (obálka a obsah)

MELICHÁREK, Maroš. Medzinárodné vzťahy v 19. a 20. storočí I. Národy juhovýchodnej Európy v siločiarach medzinárodnej politiky, 1804 1856. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, 182 s. (obálka a obsah)

ŠUTAJ, Štefan. Parížska konferencia 1946 a mierová zmluva s Maďarskom. Prešov : Universum, 2014, 404 s. (obálka a obsah)

KAMINSKÁ, Ľubomíra. Neanderthals at Bojnice in the Context of Central Europe. Brno : Moravské zemské muzeum. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2013, 249 s.

ŠUTAJ, Štefan. Maďarská menšina na Slovensku v 20. storočí. Bratislava : Kalligram, 2012, 398 s. (obálka a obsah)

PEKÁR, Martin et al. Ethnic Minorities in Slovakia in the Years 1918 1945. Prešov : UNIVERSUM-EU, 2011, 195 s.

KAMINSKÁ, Ľubomíra. Čičarovce Veľká Moľva : Výskum polykultúrneho sídliska. Nitra : Archeologický ústav SAV v Nitre, 2010, 148 s.

FEDORČÁK, Peter. Social issues in the first Czechoslovak Republic (1918 1938). Olsztyn : Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2010, 75 s. (obálka a obsah)

OTČENÁŠOVÁ, Slávka. Schválená minulosť : kolektívna identita v československých a slovenských učebniciach dejepisu (1918 – 1989). Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010, 159 s.

ŠUTAJ, Štefan. Magyarok Csehszlovákiában 1945 – 1948 között : tanulmányok a beneši dekrétumokról a csehországi deportálásokról és a lakosságcseréről. Budapest : Lucidus Kiádo, 2008, 291 s.

OTČENÁŠ, Michal  HAVRILA, Marek  LIPKA, Martin  OTČENÁŠOVÁ, Slávka. Metodologické východiská výskumu vzťahov slovenskej historiografie k inonárodným historiografiám v 20. storočí. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009, 76 s.

 


Edície prameňov

ĎURKOVSKÁ, Mária HREHOR, Henrich. Stredné školy na Slovensku v rokoch 1918 1948. Dokumenty. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2014 (obálkaobsah)

DOMENOVÁ, Marcela – PEKÁR, Martin. Pamätná kniha mesta Prešova. Diel III. (1938 1941). Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2011, 536 s.

 


Učebnice a učebné texty

MELICHÁREK, Maroš. Dejiny Balkánu po druhej svetovej vojne. Vysokoškolská učebnica. Košice : Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, 118 s. (dostupné online)

JANČURA, Mikuláš ŚNIEŻKO, Alžbeta (eds.). Prvý dotyk so slobodou. Sprítomňovanie minulosti na príklade Nežnej revolúcie z novembra ´89. Vysokoškolský učebný text. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2021, 134 s. (komplet PDF)

JANČURA, Mikuláš BOJKOVÁ, Alžbeta (eds.). Dejiny tvoríš Ty! História – škola – verejný priestor. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019, 116 s. (obálka, PDF v náhľadovej kvalite)

Kol. autorov. Rozvojové vzdelávanie. Témy a metódy IV. Bratislava : Nadácia Pontis, 2018, 171 s. (autorský podiel našich kolegov Alžbety Bojkovej a Mikuláša Jančuru, link)

KAMINSKÁ, Ľubomíra. Dejiny praveku a včasnej doby historickej na Slovensku. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. (obálka)

BOJKOVÁ, Alžbeta. Hravý dejepis. Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ. Košice : Taktik, 2015 (obálka)

JANČURA, Mikuláš. Náhľad do všeobecných dejín vedy a techniky pre študentov histórie. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, 200 s. (obálkaobsah)

MAGDOŠKO, Drahoslav. Dejiny Slovenska v stredoveku. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, 164 s. (obálka a obsah)

OLEJNÍK, Milan. Warfare in Antiquity. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, 162 s. (obálka a obsah)

OTČENÁŠOVÁ, Slávka. Oral history ako metóda historického výskumu a jej využitie v praxi. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, 116 s. (obálka a obsah)

PEKÁR, Martin. Dejiny Slovenska 1918 1945. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, 198 s. (obálka a obsah)

PEKÁR, Martin. Komentované pramene k dejinám Slovenska 1939 1945. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, 112 s. (obálka a obsah)

REGINÁČOVÁ, Nikola. Úvod do historickej demografie. Košice : UPJŠ, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 134 s. (obálka a obsah)

SENDEKOVÁ, Marta. Dejiny neskorej antiky. Vybrané kapitoly I. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, 144 s. (obálka a obsah)

ŠUTAJ, Štefan. Maďarská menšina na Slovensku po roku 1945. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, 186 s. (obálka a obsah)

ŠUTAJ, Štefan. Slovenské dejiny po roku 1945 I. (Vybrané kapitoly k vývoju v rokoch 1945 1968). Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, 200 s. (obálka a obsah)

 


Zborníky

ŠUTAJ, Štefan (eds.). Zmeny hraníc a pohyb obyvateľstva v Európe po druhej svetovej vojne. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, 296 s. (obálkaobsahtiráž)

REGINÁČOVÁ, Nikola  ŠUTAJ, Štefan  ĎURKOVSKÁ, Mária (eds.). Etnické vzťahy na Slovensku na začiatku 21. storočia. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, 204 s. (obálkaobsahtiráž)

ĎURKOVSKÁ, Mária  ŠUTAJ, Štefan  REGINÁČOVÁ, Nikola (eds.). Ethnic Relations in Slovakia at the Beginning of the 21st Century. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, 208 s. (obálkaobsahtiráž)

FEDORČÁK, Peter – FOGELOVÁ, Patrícia (eds.). Cassovia docta. Osobnosti vedy a školstva. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, 210 s. (obálkaobsah)

ŠUTAJ, Štefan (ed.). Významné osobnosti politiky a kultúry v Košiciach. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017, 120 s. (obálka a obsah)

PEKÁR, Martin  SIMON, Attila  TOKÁROVÁ, Zuzana (eds.). Cena víťazstva : odvlečenie obyvateľov z územia Československa, Maďarska a Poľska do Sovietskeho zväzu v rokoch 1944 – 1945. Šamorín : Forum inštitút pre výskum menšín, 2017, 124 s.

ŠUTAJ, Štefan (ed.). Ľudia a dejiny  historická biografia a jej miesto v historiografii. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, 150 s. (obálkaobsah)

OTČENÁŠOVÁ, Slávka  ZAHORÁN, Csaba (eds.). Shifting Discourses on Central European Histories. Budapest : Terra Recognita Foundation, 2015, 183 s. (obálka a obsah)

PEKÁR, Martin (Ed.). Zlomky z dejín Slovenska v 19. a 20. storočí. Košice : Equilibria, 2015, 176 s. (obálka a obsah)

DOMENOVÁ, Marcela  MAGDOŠKO, Drahoslav (eds.). Poznávanie dejín Slovenska. Pramene, metódy a poznatky. Prešov Košice : UNIVERSUM-EU, 2015, 360 s. (obsah)

KAMINSKÁ, Ľubomíra (Ed.). Staré Slovensko 2 : Paleolit a mezolit. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2014, 366 s.

ŠUTAJ, Štefan  DZURIKANINOVÁ, Nikoleta (Eds.). Štruktúry a fragmenty historického vývoja Košíc. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014, 236 s. (obálkaobsah)

GABZDILOVÁ, Soňa  SIMON, Attila (eds.). Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu [CD-ROM]. GKomárno : Univerzita J. Selyeho, 2014, 199 s.

HRUBOŇ, Antonín – LEPIŠ, Juraj – TOKÁROVÁ, Zuzana (eds.). Slovensko v rokoch neslobody 1938 1989 II. Osobnosti známe neznáme. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2014, 295 s.

HREHOR, Henrich  PEKÁR, Martin (eds.). Transformation of Central European Cities in Historical Development (Košice, Kraków, Miskolc, Opava). From the Middle Ages to the End of the 18th Century. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, 160 s. (celý zborník)

BOJKOVÁ, Alžbeta  REGINÁČOVÁ, Nikola (eds.). Historické medzníky vo vývoji Košíc v 20. storočí. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, 148 s. (obálka a obsah)

AMBRUŠOVÁ, Uršula – FEDORČÁK, Peter (eds.). Košice Inštitucionálna základňa kultúry, školstva a vedy. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012, 230 s. (obálkaobsah)

ULIČNÝ, Ferdinand  MAGDOŠKO, Drahoslav (eds.). Bitka pri Rozhanovciach v kontexte slovenských a uhorských dejín. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012, 356 s. (obálkaobsah)

OTČENÁŠOVÁ, Slávka – ZAHORÁN, Csaba (eds.). Hľadanie spoločného jazyka o spoločnej minulosti – dialóg mladej generácie slovenských a maďarských historikov [CD-ROM]. Košice : Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2012, 116 s.

ŠUTAJ, Štefan (ed.). Košice a dejiny  dejiny Košíc. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, 206 s. (obálkaobsah)

ŠUTAJ, Štefan (ed.). Key Issues of Slovak and Hungarian History (A View of Slovak Historians). Prešov : Universum, 2011, 258 s.

Neznámy sused : dvadsať rokov Maďarska (1990 – 2010). Budapest : Terra Recognita Alapítvány, 2011, 254 s.

SÁPOSOVÁ, Zlatica – ŠUTAJ, Štefan (eds.). Povojnové migrácie a výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom. Prešov : Universum, 2010, 221 s.

 HAVRILA, Marek – OTČENÁŠOVÁ, Slávka (eds.). Historiografia na Slovensku v kontexte spoločenského vývinu v 19. a 20. storočí. Prešov : UNIVERSUM-EU, 2009, 99 s.

ŠUTAJ, Štefan (ed.). Maďarská menšina na Slovensku po roku 1989. Prešov : Universum, 2008, 216 s.

ŠUTAJ, Štefan (ed.). Protihabsburské stavovské povstania a ich vplyv na vývoj pohraničných regiónov Slovenska a Maďarska v 17. storočí. Prešov : Universum, 2008, 166 s.

 


Zborníky zo Stretnutí mladých historikov

Poznanie, spoločnosť, dejiny. Stretnutie mladých historikov XI. FILČÁKOVÁ, Miriama (ed.). Košice : Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2022, 164 s. (celý zborník)

Prehodnotené dejiny. Historická pamäť jej miesto a význam pre spoločnosť. Stretnutie mladých historikov VII. KATRIŇÁK, Lukáš (ed.). Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, 66 s. (celý zborník)

Migračné procesy v dejinách Európy. Kríza alebo úsvit civilizácie? Stretnutie mladých historikov VI. ĎUĎÁKOVÁ, Monika POČÁTKO, Martin (eds.). Košice – Praha : UPJŠ a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2017, 162 s. (obálka a obsah)

Vojenské konflikty v dejinách Európy. Stretnutie mladých historikov V. DZURIKANINOVÁ, Nikoleta (ed.). Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, 204 s. (obálka a obsah)

Stredoeurópske mesto ako politické, hospodárske a kultúrne centrum. Stretnutie mladých historikov IV. KACVINSKÝ, Pavol DZURIKANINOVÁ, Nikoleta (eds.). Košice : UPJŠ, 2015, 168 s. (obálka a obsah)

Človek, spoločnosť, doba. Stretnutie mladých historikov III. PEKÁR, Martin TOKÁROVÁ, Zuzana (eds.). Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014, 276 s. (obálkaobsah)

Priesečníky spoločnej histórie krajín V4. Stretnutie mladých historikov II. FABOVÁ, Bernadeta JANČURA, Mikuláš (eds.). Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, 119 s. (celý zborník)

Spoločnosť, kultúra a každennosť v dejinách Slovenska. Stretnutie mladých historikov I. BOJKOVÁ, Alžbeta (ed.). Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012, 408 s. (obálkaobsah)

 


Popularizačné práce

Pontis Digest, 2019, č. 2 „Balkán a nacionalizmus“, autorský podiel nášho kolegu Maroša Melichárka (link)

Pontis Digest, 2019, č. 1 „Poučenie z 20. storočia“, celé číslo časopisu venované interaktívnej výstave Kto bude ďalší?, zorganizovanej našou katedrou (link)

Remembering the City. A Guide through the Past of Košice. GAYER, Veronika OTČENÁŠOVÁ, Slávka ZAHORÁN, Csaba (eds.). Budapest Košice : Terra Recognita Foundation and UPJŠ, 2013 (anglický sprievodca po dejinách mesta) (obálka)

Historická revue, špeciálne číslo o Košiciach, 2013 (obálka a obsah)

Kľúče k dejinám Košíc. Dejepisná čítanka. ŠUTAJ, Štefan (ed.). Košice Prešov : Universum, 2009 (online)

 


Študuj na UPJŠ