Prejsť na obsah

Katedra histórie

1minút, 43sekúnd


Katedra histórie bola zriadená k 1. októbru 2008. Zásadný význam pre vznik a rozvoj katedry mali záujem a podpora vedenia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, jej Filozofickej fakulty a tiež podpora mesta Košice. Budovaním katedry bol poverený prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., pod ktorého vedením sa začal intenzívny proces formovania nového vedecko-pedagogického pracoviska. V tomto procese sa od začiatku kládol dôraz na úzku spoluprácu s etablovanou košickou historickou komunitou. Katedra sa mohla odborne i personálne oprieť jednak o ústavy SAV a ich košickú infraštruktúru (Spoločenskovedný ústav SAV, oddelenie Archeologického ústavu SAV), a jednak o ďalšie inštitúcie pôsobiace v Košiciach (Východoslovenské múzeum, Štátny archív v Košiciach, Štátna vedecká knižnica, Technické múzeum atď.). Po úspešnej akreditácii študijných programov nastúpili v akademickom roku 2009/2010 na fakultu prví poslucháči bakalárskeho stupňa v odbore História a prvý doktorand v odbore Slovenské dejiny. Sídlom katedry je budova Platón v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ (mapa).

Od roku 2012 je vedúcim katedry prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD. K 1. septembru 2021 na nej pôsobili na plný úväzok: dvaja profesori (z nich jeden DrSc.), traja docenti (z nich jeden DrSc.), ôsmi odborní asistenti s titulom PhD. a jeden lektor i jeden odborný výskumník, obaja s titulom PhD. Súčasťou tímu boli v tom čase tiež ôsmi interní doktorandi. Rozhodnutím dekanky FF UPJŠ č. 6/2017 boli na katedre k 1. decembru 2017 zriadené dve oddelenia:

Oddelenie pre výskum dejín strednej a juhovýchodnej Európy (vedúci prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.)
Oddelenie pre výskum urbánnych a regionálnych dejín (vedúci Mgr. Peter Fedorčák, PhD.)Aktuálne projekty

           


Študuj na UPJŠ