Prejsť na obsah

Ján GBÚR

2minút, 48sekúnd

  

prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.

Kontakt:
e-mail: jan.gbur@upjs.sk

Funkčné zaradenie:

 

profesor v odbore literárna veda

Oddelenie:

 

oddelenie slovakistiky a literárnej vedy ǀ oddelenie masmediálnych štúdií

Profesijný životopis:

 

Štúdium
Filozofická fakulta UPJŠ v Prešove (1971 – 1975)

Kvalifikačný rast
CSc. (1985)
Doc. (1995)
Prof. (2003)

Organizačná činnosť
Vedúci katedry estetiky FF PU Prešov (1993 – 1999)
Prodekan FF PU Prešov (1998 – 2003)
Vedúci katedry estetiky a vied o umení FF PU Prešov (2004 – 2005)
Vedúci Inštitútu estetiky a vied o umení FF PU Prešov (2005 – 2006)
Dekan FF UPJŠ v Košiciach (2007 – 2015)
Prorektor UPJŠ pre rozvoj vzťahov s verejnosťou (2015 – 2019)

Vedecké projekty
Zahraničné výskumné projekty (1)
Domáce projekty GAV/VEGA/KEGA/APVT/APVV/AV/štrukturálne projekty (10)

Školiteľ doktorandov
vedení/ukončení (2/6)

Ocenenia
Za knižnú publikáciu Hviezdoslav a česká poézia (1998) získal ocenenie medzinárodnej grantovej agentúry Research Support Scheme so sídlom v Prahe

Cena poroty literárnej súťaže Poviedka ’99 za poviedku Komunikácia, Bratislava 30. 4. 1999

Garant štúdia
Bc. študijný program  2.1.36. Masmediálne štúdiá
 garant
Mgr. študijný program 2.1.36. Masmediálne štúdiá
– garant
PhD. študijný program 2.1.26. Literárna veda
– garant
Habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov 2.1.26. Literárna veda
– garant

Vedeckovýskumne sa venuje:

 

dejiny slovenskej literatúry obdobia realizmu a moderny, literárna komparatistika, literárna metodológia, verzológia, literatúra v médiách, literárna estetika

Predmety, ktoré vyučuje:

 

slovenská literatúra realizmu a symbolizmu, úvod so metodológie literárnej vedy, literárna estetika, kapitoly zo svetovej literatúry, kapitoly z literárnej slavistiky (kontexty slovenskej a českej literatúry)

Najvýznamnejšie práce a publikácie:

 

Monografie vydané v domácich vydavateľstvách
GBÚR, J.: Hviezdoslav a česká poézia. I. Vyd., Náuka, Prešov 1998. 172 s. ISBN 80-967602-4-6.
GBÚR, J.: Hviezdoslav. Dramatická tvorba. 1. vyd. EQUILIBRIA, Košice 2009. ISBN 978-80-89284-35-1, 175 s.
GBÚR, J. – HIMIČ, P.: Pavol Országh dramatik. I. Vyd., Náuka, Prešov 2002. ISBN 80-89038-14-X. 254 s. (80 %)

Vysokoškolské učebnice
SEDLÁK, I. a kol. (J. GBÚR spoluautor) Dejiny slovenskej literatúry I (VI. Realizmus v slovenskej literatúre). Bratislava: Matica slovenská, Literárne informačné centrum 2009, s. 418 – 581. ISBN 978-80-7090-937.
GBÚR, J.: Realizmus. In: Čúzy, L. a kol.: Panoráma slovenskej literatúry II. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2005, s. 7-45.
Kol. autorov (spoluautor J. GBÚR – 2. Kapitoly, s. 54 – 79): Rukoväť literatúry. Zostavila V. Žemberová. SPN-Pezolt PVD, Bratislava-Košice 1998. 382 s.

Odborné publikácie
MIKULA, V. a kol. (Spoluautor J: GBÚR): Slovník slovenských spisovateľov. LIBRI, Praha 1999. 254 s.
GBÚR, J. (spoluautor): Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram, Ústav slovenskej literatúry SAV 2005. 652 s. ISBN 80-7149-801-7.
GBÚR, J. (ed): Pavol Orságh Hviezdoslav – Básnické dielo. Edícia Knižnica slovenskej literatúry. Kalligram, Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2006. 658 s. ISBN 80-7149-856-4.
GBÚR, J. (ed.): Martin Kukučín – Dom v stráni a iné prózy. Edícia Knižnica slovenskej literatúry. Kalligram, Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2009. 512 s. ISBN 978-80-8101-278-5.
GBÚR, J. (ed.): Kukučín v interpretáciách. Zborník literárnovedných štúdií. Literárne informačné centrum, Bratislava 2010. 176 s. ISBN 978-80-8119-029-2.


Študuj na UPJŠ