UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Dekanka FF UPJŠ prijala najlepších študentov

 

Po minuloročnej úspešnej premiére pozvala aj tento rok dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., na neformálne posedenie pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva najlepších študentov FF UPJŠ.
Pozvanie dekanky prijalo 16 študentiek a študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia. Hostiteľka na úvod zdôraznila dôležitosť pravidelného osobného kontaktu vedenia fakulty so študentmi:
„Ak chceme byť najlepší – a je jasné, že my chceme –, bez kvalitnej spätnej väzby od študentov sa nezaobídeme. Ak sa chceme posúvať vpred, potrebujeme sa navzájom počúvať a vzájomne na seba vplývať,“ uviedla prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. Na stretnutí sa zúčastnili aj prodekanka doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD., prodekani prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD., a prof. PhDr. Marián Andričík, PhD., a vedúca študijného oddelenia Ing. Jana Quitková.
Pozvané študentky a študenti počas rozhovoru s vedením fakulty nastolili niekoľko dôležitých tém. Najviac rezonovala požiadavka posilniť odbornú prax pri niektorých študijných odboroch, najmä psychológii či sociálnej práci. Študenti, ktorí absolvovali zahraničné mobility v rámci programu Erasmus, poďakovali vedeniu fakulty za „skvelé nastavenie a realizáciu“ programu v podmienkach FF UPJŠ a ocenili aj pozitívny prístup fakulty v otázke uznávania kreditov po návrate z mobility, lebo práve problémy s kreditmi najviac odrádzajú študentov iných fakúlt od zámeru vycestovať do zahraničia. Študenti doktorandského stupňa štúdia privítali vytvorenie pozície pomocnej vedeckej sily a tiež možnosti participovať na vedeckovýskumných projektoch realizovaných na jednotlivých katedrách Filozofickej fakulty UPJŠ. Ocenili aj úspešnú realizáciu programu dvojitých diplomov. Študenti magisterského stupňa reagovali kriticky na nízku kreditovú dotáciu predmetov štátnej skúšky a na nepomer dokonca aj v porovnaní s „bežnými“ povinne voliteľnými predmetmi. Podľa vyjadrenia dekanky prof. PhDr. Oľgy Orosovej, CSc., je to dôsledok implementácie legislatívnych zmien. Zároveň však priznala, že aktuálny stav nereflektuje náročnosť prípravy študentov na štátne skúšky a bude potrebné ho modifikovať.
Vedenie fakulty aj študenti sa na záver stretnutia zhodli v názore, že formát spoločných rokovaní je vzájomne prospešný, a preto je žiaduce v nich pokračovať na pravidelnej báze.

Text: PhDr. Marián Gladiš, PhD.
Foto: Ing. Marek Sekerák


Posledná aktualizácia: 23.11.2018