UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

K špičkovým vedeckým tímom VŠ SR sa zaradil tím z FF UPJŠ

 

Akreditačná komisia, poradný orgán vlády SR, sa už dávnejšie usilovala upozorniť verejnosť na fakt, že aj na slovenských vysokých školách sú tímy, ktoré majú vedecké výsledky uznávané vo svete a ktoré s tvorbou nových poznatkov učia tvorivosti aj svojich študentov, zapájajú ich do vedeckej, resp. umeleckej tvorby a poskytujú kvalitné vzdelávanie.
V roku 2015 zverejnila Akreditačná komisia výsledky pilotného projektu „Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku“. Následne uverejnila 2. výzvu, pokračovanie tohto projektu.
Na zasadnutí Akreditačnej komisie v dňoch 21. - 22. júna 2017 bolo na základe stanovených kritérií akceptovaných 17 návrhov na špičkové tímy z pôvodne predložených 52 žiadostí v rámci druhej výzvy.

K špičkovým vedeckým tímom VŠ SR zaradila Akreditačná komisia tím z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach:
Onomaziológia – slovotvorba – typológia (OST)
Zloženie tímu: prof. PhDr. Pavel Stekauer DrSc., doc. PaedDr. Lívia Körtvélyessy PhD., doc. Mgr. Renáta Panocová PhD., doc. Mgr. Renáta Gregová PhD., Mgr. Mariana Zeleňáková PhD.

Prehľad špičkových tímov na slovenských VŠ – 2. výzva

Viac informácií

Posledná aktualizácia: 18.07.2017