UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Odborníci-tlmočníci KAA FF UPJŠ prednášali na Masarykovej univerzite v Brne

 

Dňa 1. októbra 2020 boli odborníci Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v KošiciachPhDr. Mária Paľová, PhD., a Mgr. Roman Gajdoš – pozvaní, aby predniesli študentom prekladateľstva a tlmočníctva Masarykovej univerzity v Brne dve online prednášky. V prostredí MS Teams sa ich zúčastnili nielen študenti všetkých ročníkov prekladateľstva, ale aj vyučujúci odboru.
Prednáška PhDr. Márie Paľovej, PhD., a Mgr. Romana Gajdoša "Prozódia a anticipácia pravdepodobnosti vývoja výpovede" predstavila výsledky niekoľkoročného výskumu v projekte APVV. Študenti a vyučujúci mohli sledovať, v akej miere sa pri zachytení určitých anticipačných uzlov dá predvídať ďalší vývoj cudzojazyčnej výpovede. Pre nácvik tlmočenia je takýto prístup veľmi prínosný. Mgr. Roman Gajdoš tiež prednášal o svojom pôsobení tlmočníka v inštitúciách EÚ a vzbudil živý záujem študentov.

Mgr. Karin Miklossiová
doktorandka KAA FF UPJŠ

Posledná aktualizácia: 09.10.2020