UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Voľby do Akademického senátu Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie rokov 2019 – 2023

 

ZOZNAM KANDIDÁTOV

Volebná a mandátová komisia AS FF UPJŠ zverejňuje zoznam zaregistrovaných navrhovaných kandidátov na členov AS FF UPJŠ

 • za študentskú časť akademickej obce – 8 mandátov študentskej časti akademickej obce:
 1. Mgr. Lenka Abrinková, sociálna psychológia a psychológia práce, 1. ročník doktorandského štúdia
 2. Jakub Árvai, sociálna práca, 3. ročník bakalárskeho štúdia
 3. Simona Daňková, masmediálne štúdiá, 3. ročník bakalárskeho štúdia
 4. Tomáš Droždiak, politológia, 2. ročník bakalárskeho štúdia
 5. Mgr. Benita Feketeová, politológia, 1. ročník doktorandského štúdia
 6. Laura Hoľanová, masmediálne štúdiá, 3. ročník bakalárskeho štúdia
 7. Matej Hrabovský, psychológia, 3. ročník bakalárskeho štúdia
 8. Eva Lörincová, psychológia, 2. ročník bakalárskeho štúdia
 9. Mgr. Lukáš Lukačín, neslovanské jazyky a literatúry (študijný program – britské a americké štúdiá), 3. ročník doktorandského štúdia
 10. Martin Makara, slovenský jazyk a literatúra – britské a americké štúdiá, 3. ročník bakalárskeho štúdia
 11. Mgr. Dominika Mohňanská, neslovanské jazyky a literatúry (študijný program – britské a americké štúdiá), 1. ročník doktorandského štúdia
 12. Mgr. Veronika Nogolová, neslovanské jazyky a literatúry (študijný program – britské a americké štúdiá), 2. ročník doktorandského štúdia
 13. Jakub Paľovčík, prekladateľstvo a tlmočníctvo (študijný program – anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku), 3. ročník bakalárskeho štúdia
 14. Mgr. Eva Simková, neslovanské jazyky a literatúry (študijný program – britské a americké štúdiá), 1. ročník doktorandského štúdia
 15. Bc. Filip Šera, neslovanské jazyky a literatúry (študijný program – britské a americké štúdiá), 2. ročník magisterského štúdia
 16. Mgr. Jana Trebuňová, neslovanské jazyky a literatúry (študijný program – britské a americké štúdiá), 1. ročník doktorandského štúdia
 • za zamestnaneckú časť akademickej obce (16 mandátov zamestnaneckej časti akademickej obce) – počty mandátov sú priradené jednotlivým katedrám FF UPJŠ, pričom každá tvorí samostatný volebný obvod:

Katedra anglistiky a amerikanistiky (2 mandáty)
Mgr. Zuzana Buráková, PhD., odborná asistentka
Mgr. Renáta Timková, PhD., odborná asistentka
Katedra aplikovanej etiky (1 mandát)
Mgr. Lucia Heldáková, asistentka
Katedra filozofie a dejín filozofie (1 mandát)
PhDr. Katarína Mayerová, PhD., odborná asistentka
Katedra germanistiky (1 mandát)
Mgr. Ulrika Strömplová, PhD., odborná asistentka
Katedra histórie (1 mandát)
PaedDr. Alžbeta Bojková, PhD., odborná asistentka
Katedra klasickej filológie (1 mandát)
Mgr. et Mgr. Anabela Katreničová, PhD., odborná asistentka
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia (1 mandát)
doc. PhDr. Beata Gajdošová, PhD., docentka
Katedra pedagogiky (1 mandát)
PaedDr. Renáta Orosová, PhD., odborná asistentka
Katedra politológie (1 mandát)
doc. PhDr. Daniel Dobiaš, PhD., docent
Katedra psychológie (1 mandát)
doc. PhDr. Beáta Ráczová, PhD., docentka
Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie (2 mandáty)
PhDr. Marián Gladiš, PhD., odborný asistent
doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD., docentka
Katedra sociálnej práce (1 mandát)
prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc., profesorka
Centrum jazykovej prípravy (1 mandát)
PhDr. Helena Petruňová, CSc., odborná asistentka
Dekanát FF UPJŠ (1 mandát)
Ing. Tomáš Polák, vedúci správy informačných systémov, výpočtovej techniky a hospodárskej správy
Ing. Jana Quitková, vedúca študijného oddelenia FF UPJŠ

Volebná a mandátová komisia AS FF UPJŠ určila zaregistrovaným kandidátom termín na prípadné oznámenie o vzdaní sa kandidatúry do 07. decembra 2018 do 12:00 hod.

Písomné oznámenie o vzdaní sa kandidatúry je potrebné v stanovenej lehote doručiť na Dekanát FF UPJŠ – JUDr. Eve Eštokovej, resp. na sekretariát dekanky FF UPJŠ.

 

VOĽBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKEJ FAKULTY UPJŠ V KOŠICIACH
na funkčné obdobie rokov 2019 – 2023 sa uskutočnia

dňa 12. decembra 2018 v čase od 09:00 do 13:00 hod.

Volebná miestnosť so schránkami na hlasovacie lístky bude k dispozícii v budove Sokrates na Moyzesovej 9 na prízemí oproti jedálni.

Spôsob hlasovania bude uvedený na hlasovacom lístku, ktorý dostane každý člen akademickej obce pred hlasovaním.

 

V Košiciach dňa 30.11.2018

doc.  JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.
predseda VaMK AS FF UPJŠ
pre voľby do AS FF UPJŠ

 

 

 

Posledná aktualizácia: 30.11.2018