UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Oznámenie o výsledku volieb do Akademického senátu Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

 

     Volebná a mandátová komisia AS FF UPJŠ oznamuje akademickej obci FF UPJŠ v Košiciach výsledok volieb do AS FF UPJŠ na funkčné obdobie rokov 2019 – 2023.

     Voľby do AS FF UPJŠ sa uskutočnili dňa 12. 12. 2018. Vo voľbách boli platne zvolení títo kandidáti na členov AS FF UPJŠ

  • za zamestnaneckú časť FF UPJŠ:

Mgr. Zuzana Buráková, PhD.
Mgr. Renáta Timková, PhD.
Mgr. Lucia Heldáková
PhDr. Katarína Mayerová, PhD.
Mgr. Ulrika Strömplová, PhD.
PaedDr. Alžbeta Bojková, PhD.
Mgr. et Mgr. Anabela Katreničová, PhD.
doc. PhDr. Beata Gajdošová, PhD.
PaedDr. Renáta Orosová, PhD.
doc. PhDr. Daniel Dobiaš, PhD.
doc. PhDr. Beáta Ráczová, PhD.
PhDr. Marián Gladiš, PhD.
doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD.
prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.
PhDr. Helena Petruňová, CSc.
Ing. Jana Quitková

  • za študentskú časť FF UPJŠ:

Mgr. Lenka Abrinková
Jakub Árvai
Simona Daňková
Tomáš Droždiak
Mgr. Benita Feketeová
Laura Hoľanová
Matej Hrabovský
Eva Lörincová

 

V Košiciach dňa 13. 12. 2018

doc.  JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.
predseda VaMK AS FF UPJŠ
pre voľby do AS FF UPJŠ

 

 

 

Posledná aktualizácia: 13.12.2018