UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Voľby do Akademického senátu UPJŠ (2019 – 2023) na Filozofickej fakulte UPJŠ

Akademickej obci Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

     V súlade so zákonom o VŠ, Štatútom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Zásadami volieb do Akademického senátu UPJŠ a Zásadami volieb do Akademického senátu Filozofickej fakulty UPJŠ v platných zneniach a v súlade s uznesením AS UPJŠ č. 256 z 13. decembra 2018, na základe ktorého boli dňa 17. januára 2019 vyhlásené voľby do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie rokov 2019 – 2023

u r č u j e m

termín konania volieb na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach
do Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
na funkčné obdobie rokov 2019 – 2023
na
6. marca 2019.

     Kandidátov na členov Akademického senátu UPJŠ v Košiciach (AS UPJŠ) navrhujú členovia akademickej obce Filozofickej fakulty UPJŠ, a to volebnej a mandátovej komisii pre voľby do AS UPJŠ na FF UPJŠ na funkčné obdobie 2019 – 2023. Kandidát sa môže navrhnúť aj sám.
     Podľa čl. 11, ods. 3 Štatútu UPJŠ v Košiciach, fakultu zastupujú v senáte univerzity 6 členovia akademickej obce: 4 členovia zamestnaneckej časti a 2 členovia študentskej časti akademickej obce. Kandidátov do zamestnaneckej časti AS UPJŠ navrhujú vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci (čl. 8, ods. 2 Štatútu UPJŠ v Košiciach) a kandidátov do študentskej časti AS UPJŠ navrhujú študenti všetkých stupňov štúdia (čl. 8, ods. 3 Štatútu UPJŠ v Košiciach).

Každý návrh musí obsahovať:

  1. meno a priezvisko, tituly, vedeckú hodnosť, funkčné a pracovné zaradenie a vek kandidáta; v prípade študentov meno a priezvisko, titul, ročník a odbor štúdia kandidáta;
  2. písomné vyhlásenie kandidáta, že súhlasí s predloženou kandidatúrou a že mu nie sú známe žiadne prekážky zvoliteľnosti;
  3. meno a podpis navrhovateľa.

Písomný návrh v zalepenej obálke s označením Návrh kandidáta na člena AS UPJŠ za FF UPJŠ je potrebné doručiť volebnej a mandátovej komisii pre voľby do AS UPJŠ na sekretariát dekanky FF UPJŠ, Šrobárova 2, 040 59 Košice (1. posch.) – najneskôr do 18. februára 2019 do 12.00 hod.

 

Košice 18. 1. 2019

PhDr. Marián Gladiš, PhD.
predseda VaMK AS FF UPJŠ
pre voľby do AS UPJŠ na FF UPJŠ

 

Posledná aktualizácia: 25.01.2019