UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Angličtina pre štúdium a prácu v akademickom prostredí

 

Centrum jazykovej prípravy (CJP) Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach navštívila v dňoch 21. – 24. novembra 2017 prof. Janet DeCesaris z Inštitútu aplikovanej lingvistiky na Univerzite Pompeu Fabra v Barcelone, aby sa ako zahraničná expertka s dlhoročnými skúsenosťami podieľala na realizácii aktivít, ktoré v rámci projektu Internacionalizácia, interdisciplinarita a inovácia vysokoškolského vzdelávania na UPJŠ pripravilo CJP FF UPJŠ.
Janet DeCesaris viedla dvojdňový workshop Angličtina pre štúdium a prácu v akademickom prostredí. Na Filozofickej fakulte UPJŠ sa v budove Aristoteles stretla s doktorandmi a študentmi UPJŠ na workshopoch, ktoré boli zamerané na dve témy: The Nature of Academic English a Academic Writing in English. V rámci jednotlivých stretnutí priblížila obdobia vývoja angličtiny, počas ktorých sa tento jazyk formoval pod vplyvom iných jazykov, venovala sa osobitostiam angličtiny v USA a tiež súčasnej podobe angličtiny – ako jazyka veľmi rozmanitého a všestranného.
Anglický jazyk je prostriedkom komunikácie vedy a výskumu, je jazykom vzdelanosti a angličtina používaná na akademické účely má svoje špecifiká a vlastné vnútorné pravidlá, o ktorých Janet DeCesaris hovorila pred slovenským publikom veľmi pútavo a zároveň s istou dávkou humoru. Venovala sa základným akademickým zručnostiam, najmä otázke akademického písania, zdôraznila nevyhnutnosť zvládnutia zručnosti správne usporiadať a vystavať text s prehľadne organizovanými nosnými jednotkami – odsekmi. Pútavou formou uviedla účastníkov workshopu do problematiky písania abstraktu, prezentovala príklady správnych a tiež tých menej vydarených abstraktov.
Súčasťou pobytu zahraničnej expertky boli aj stretnutia s učiteľmi cudzích jazykov v CJP FF UPJŠ, ktoré boli vzácnou príležitosťou dozvedieť sa nové veci, diskutovať o vyučovaní odbornej a akademickej angličtiny, o využívaní Moodle, o najnovších trendoch a situácii v oblasti cudzojazyčnej výučby v západných krajinách.
Janet DeCesaris sa podelila o svoje bohaté skúsenosti vyučujúcej cudzích jazykov a tiež odborníčky, ktorá dlhé roky aktívne pôsobí v oblasti aplikovanej lingvistiky. Okrem množstva informácií, podnetov a pozitívnej energie, ponúkla svoje skúsenosti s využívaním internetových zdrojov a odporučila vyučujúcim a študentom zaujímavé internetové stránky pre výučbu a samoštúdium angličtiny, napr. sériu krátkych videí COMMA QUEEN, z ktorých ako ukážku vyberáme:
https://video.newyorker.com/watch/comma-queen-a-copy-editor-s-christmas?c=series

Helena Petruňová
vedúca Centra jazykovej prípravy FF UPJŠ


Posledná aktualizácia: 04.12.2017