Prejsť na obsah

Organizačný poriadok Študentskej internátnej rady UPJŠ

11minút, 38sekúnd
 
Organizačný poriadok
 
ŠTUDENTSKEJ INTERNÁTNEJ RADY
UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH
 
 
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
 
Študentská internátna rada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (ďalej len „ŠIR“) je orgánom študentskej samosprávy, ktorý zastupuje ubytovaných študentov v študentských domovoch, ktoré sú pod správou Študentských domovov a jedální UPJŠ (ďalej len „ŠDaJ“).
 
 
Čl. 2
Sídlo
 
Sídlom ŠIR sú Študentské domovy a jedálne UPJŠ v Košiciach na Medickej ulici č. 6.
 
 
Čl. 3
Činnosť a úlohy
 1. V súlade s týmto  Organizačným poriadkom a Domovým poriadkom Študentských domovov a jedální UPJŠ (ďalej len „Domový poriadok“) vyvíja ŠIR najmä nasledovnú činnosť:
  a)  zastupuje ubytovaných študentov pri  rokovaniach s vedením ŠDaJ alebo s vedením UPJŠ,
  b)  prijíma od ubytovaných študentov návrhy a pripomienky ku všetkým otázkam života v študentských domovoch,
  c)  podieľa sa na skvalitňovaní podmienok života ubytovaných študentov, na riešení problémov bývania,
  d)  dohliada v rámci svojich možností a kompetencií nad dodržiavaním Domového poriadku študentmi aj zamestnancami UPJŠ,
  e)  spolurozhoduje o čerpaní a využívaní finančných prostriedkov poskytnutých zo strany ubytovaných študentov prostredníctvom daru,
  f)  spolurozhoduje o čerpaní a využívaní finančných prostriedkov poskytnutých zo strany ubytovaných študentov prostredníctvom poplatku na internetizáciu, rekonštrukciu elektrických rozvodov a elektronizáciu ŠDaJ,
  g)  spravuje činnosť a dohliada nad využívaním účelových zariadení v priestoroch ŠDaJ  zriadených pre  študentov, a to predovšetkým CAMklub a internátne rádio,
  h)  navrhuje zmeny Domového poriadku a zmeny štatútu ŠIR,
  i)  vyjadruje sa:
  – k návrhom na zmenu alebo úpravu Domového poriadku,
  – k činnosti riaditeľa a vedenia ŠDaJ,
  – k výške poplatkov za ubytovanie,
  – k štvrťročným správam o hospodárení ŠDaJ,
  j)  posudzuje žiadosti o ubytovanie podľa schválených podmienok pre pridelenie ubytovania stanovených v Domovom a ubytovacom poriadku ŠDaJ UPJŠ (sleduje prijímanie žiadostí o ubytovanie, vypracúva zoznamy žiadateľov o ubytovanie a zverejňuje výsledky posudzovania žiadostí, podieľa sa na umiestňovaní študentov v študentských domovoch),
  k)  predkladá rektorovi návrh rozpočtu ŠIR, ktorý je súčasťou návrhu rozpočtu UPJŠ,
  l)  rozhoduje o prerozdelení rozpočtovaných finančných prostriedkov pre svoje organizačné jednotky
 2. ŠIR sa za svoju činnosť zodpovedá rektorovi a všetkým ubytovaným študentom.
 
Čl. 4
Členstvo
 1. ŠIR má 9 riadnych členov, pričom 2 sú za študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania každej fakulty a 1 za študentov 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania (doktorandov) v internej forme.
 2. Podmienkou členstva v ŠIR je štúdium na UPJŠ a ubytovanie v ŠDaJ.
 3. Funkčné obdobie členov ŠIR je dvojročné. Uplynutím funkčného obdobia riadne zvolenej ŠIR, končí aj funkčné obdobie tých členov, ktorí boli zvolení v prípadných doplňovacích voľbách, alebo ktorí boli dodatočne delegovaní.
 4. Členom ŠIR sa môže stať tá istá osoba maximálne na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
 5. V prípade delegovaných členov zaniká členstvo v ŠIR:
  a)  uplynutím funkčného obdobia jej člena,
  b)  po ukončení štúdia na univerzite k 30. 6. príslušného roka,
  c)  odvolaním zo strany odvolacej komisie, a to v prípade neplnenia si povinností alebo z dôvodu závažného porušenia domového poriadku. Návrh na odvolanie podáva člen senátu alebo ŠIR svojím uznesením. V prípade závažného porušenia Domového poriadku ho môže odvolať na návrh riaditeľa aj rektor univerzity,
  d)  ak bol člen právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo mu bol uložený podmienečný trest odňatia slobody,
  e)  vzdaním sa členstva na základe písomnej žiadosti,
  f)  úmrtím člena.
 6. V prípade volených členov zaniká členstvo v ŠIR:
  a)  uplynutím funkčného obdobia jej člena,
  b)  po ukončení štúdia na univerzite k 30. 6. príslušného roka,
  c)  odvolaním zo strany odvolacej komisie, a to v prípade neplnenia si povinností alebo z dôvodu závažného porušenia domového poriadku. Návrh na odvolanie podáva minimálne 25 ubytovaných študentov alebo ŠIR svojím uznesením. V prípade závažného porušenia domového poriadku ho môže odvolať na návrh riaditeľa aj rektor univerzity,
  d)  ak bol člen právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo mu bol uložený podmienečný trest odňatia slobody,
  e)  vzdaním sa členstva na základe písomnej žiadosti,
  f)  úmrtím člena.
 7. Odvolacia komisia má 12 členov v nasledovnom zložení:
  a)  7 členovia internátnej rady,
  b)  3 členovia delegovaní študentskou časťou Akademického senátu UPJŠ,
  c)  2 členovia menovaní rektorom na návrh riaditeľa ŠDaJ.
 8. Odvolacia komisia prijíma rozhodnutia na základe väčšiny hlasov všetkých členov. Člen odvolacej komisie sa môže zúčastniť na zasadnutí komisie len z titulu jednej funkcie a má právo jedného hlasu.
 9. Delegovanie členov, resp. voľby nového zloženia ŠIR sa uskutočnia najneskôr 10 dní pred skončením funkčného obdobia doterajšieho zloženia ŠIR. Činnosť nových členov sa začína nasledujúci deň po ukončení funkčného obdobia doterajších členov ŠIR.
Čl. 5
Práva a povinnosti členov
 1. Člen ŠIR má právo:
  a)  zúčastňovať sa na činnosti ŠIR,
  b)  dostávať informácie o využívaní finančných prostriedkov poskytnutých zo strany ubytovaných študentov prostredníctvom daru,
  c)  dostávať informácie o využívaní finančných prostriedkov poskytnutých zo strany ubytovaných študentov prostredníctvom poplatku na internetizáciu, rekonštrukciu elektrických rozvodov a elektronizáciu ŠDaJ,
  d)  upozorňovať na nevhodné správanie sa ubytovaných študentov a zamestnancov ŠDaJ a žiadať nápravu tohto stavu,
  e)  podávať návrh ŠIR na zrušenie ubytovania študenta, príp. podmienečné zrušenie ubytovania,
  f)  predkladať návrhy na zmenu a doplnenie programu na zasadnutiach ŠIR,
  g)  vyjadrovať sa k všetkým otázkam spadajúcim do právomoci ŠIR,
  h)  hlasovať na zasadnutiach ŠIR za prijatie návrhu, byť proti alebo sa zdržať hlasovania,
  i)  právo vzdať sa členstva v ŠIR,
  j)  na motivačné štipenium z dôvodu členstva v ŠIR.
 2. Člen ŠIR je povinný:
  a)  riadiť sa Organizačným poriadkom ŠIR,
  b)  aktívne sa podieľať na plnení úloh ŠIR:
  – pravidelne sa zúčastňovať zasadnutí ŠIR a svoju prípadnú neúčasť včas ospravedlniť; v prípade 3 neospravedlnených neúčastí na zasadnutí, ŠIR môže podať návrh na hlasovanie o odvolaní člena,
  – zodpovedne pristupovať k plneniu úloh uložených ŠIR,
  c)  zodpovedať sa za svoju činnosť v ŠIR predsedovi ŠIR a všetkým ubytovaným študentom,
  d)  nezneužívať právomoci člena ŠIR. Zistenie takýchto skutočností je dôvodom k podaniu návrhu na jeho odvolanie,
  e)  informovať ubytovaných študentov o činnosti a opatreniach ŠIR, ako i opatreniach a nariadeniach riaditeľa a vedenia, a to formou písomných oznamov, príp. aj prostredníctvom internetu,
  f)  aktívne vystupovať na obranu akademických práv a slobôd študentov,
  g)  pri kontrolnej činnosti vyplývajúcej mu z právomocí, legitimovať sa preukazom člena ŠIR.
Čl. 6
Organizačná štruktúra
 1. ŠIR tvorí predseda, podpredseda a 7 členovia.
 2. Predseda ŠIR je ustanovený spomedzi členov ŠIR na celé funkčné obdobie na základe tajnej voľby, pričom na jeho zvolenie je potrebné získať nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov ŠIR. Rovnakým spôsobom môže dôjsť aj k odvolaniu z funkcie predsedu.
 3. Predseda ŠIR:
  a)  riadi činnosť ŠIR,
  b)  zastupuje ŠIR navonok,
  c)  zvoláva a vedie zasadnutia ŠIR, príp. tým poveruje podpredsedu,
  d)  na základe uznesenia ŠIR podáva riaditeľovi návrh na zrušenie ubytovania  študenta,
  e)  na požiadanie sa zúčastňuje zasadnutí Akademického senátu UPJŠ a vedenia univerzity v prípadoch, ak sa rozhoduje o veciach týkajúcich sa ŠIR, príp. veciach, v ktorých má ŠIR kompetencie v rámci ubytovacieho systému,
  h)  minimálne raz ročne predkladá správu o činnosti ŠIR, ktorá bude zverejnená  v priestoroch ŠIR na požiadanie.
  i)  ma právo podať rektorovi návrh na udelenie motivačného štipendia členom ŠIR.
 4. Predseda ŠIR za svoju činnosť zodpovedá rektorovi univerzity.
 5. Predseda prestáva zastávať svoju funkciu, ak:
  a)  prestane byť členom ŠIR,
  b)  ŠIR uznesením odvolá presedu,
  c)  odstúpi z funkcie predsedu.
 6. Podpredseda ŠIR je volený tajným hlasovaním z členov ŠIR na celé funkčné obdobie, pričom na jeho zvolenie je potrebné získať nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov ŠIR. Rovnakým spôsobom môže dôjsť aj k odvolaniu z funkcie podpredsedu.
 7. Podpredseda ŠIR:
  a)  zastupuje predsedu ŠIR počas jeho neprítomnosti,
  b)  vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí ŠIR, ktoré podpisuje predsedajúci zasadnutia. Vyhotovením zápisnice môže podpredseda poveriť aj iného člena ŠIR. Zápisnice budú zverejnené v priestoroch ŠIR,
  c)  podpredseda ŠIR je v prípade zániku členstva alebo odvolania  predsedu až do ustanovenia nového poverený jej vedením.
 8. Podpredseda prestáva zastávať svoju funkciu, ak:
  a)  prestane byť členom ŠIR
  b)  ŠIR uznesením odvolá podpresedu
  c)  odstúpi z funkcie podpredsedu
 9. Fukcia predsedu a podpredsedu je dobrovoľná a vzniká písomným súhlasom zvoleného kandidáta s výkonom tejto funkcie.
Čl. 7
Zasadnutia ŠIR
 1. Zasadnutia ŠIR zvoláva predseda. Zasadnutia sú riadne a mimoriadne. Riadne zasadnutia sa konajú podľa potreby, spravidla raz za mesiac. Čas, miesto a program riadneho zasadnutia musia byť ohlásené všetkým členom ŠIR aspoň tri dni vopred. Predseda je povinný zvolať mimoriadne zasadnutie, ak o to požiada aspoň 1/3 všetkých členov ŠIR.
 2. ŠIR je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov.
 3. Program zasadnutia a spôsob prerokovávania jednotlivých bodov určí predseda.
 4. Zasadnutia sú verejné, ak ŠIR svojím uznesením nerozhodne inak. Každý študent ubytovaný v ŠDaJ má právo požiadať o účasť a vystúpenie na zasadnutí. ŠIR si vyhradzuje právo požiadať osoby, ktoré nie sú členmi ŠIR, o opustenie rokovacej miestnosti pred hlasovaním ŠIR.
 5. Zasadnutie vedie predseda alebo podpredseda a to tak, aby smerovalo k efektívnemu riešeniu problémov určených programom zasadnutia. Udeľuje a odoberá slovo členom ŠIR. Má právo stanoviť časový limit na jeden diskusný príspevok. V prípade potreby predvolá odborníkov, ktorí vyjadria svoj odborný názor k prerokovaným bodom programu zasadnutia. Po skončení diskusie dáva hlasovať o prijatí návrhu.
 6. Predseda môže zaviazať členov ŠIR k mlčanlivosti vo vzťahu k niektorému z prerokovaných bodov zasadnutia.
Čl. 8
Hlasovanie ŠIR
 1. Hlasovania sú tajné a verejné. Hlasovanie o forme hlasovania je vždy verejné.
 2. Návrh na spôsob hlasovania môže podať každý prítomný člen.
 3. Návrh je prijatý, ak zaň hlasuje viac ako 1/2 všetkých členov ŠIR.
 4. Ak sa má hlasovaním vybrať jedna z viacerých alternatív, zvolená je tá alternatíva, ktorá získa najviac hlasov. Ak taká nie je, uskutoční sa druhé kolo hlasovania a to medzi dvomi najúspešnejšími alternatívami. V tomto kole je zvolená tá, ktorá získa väčší počet hlasov.
Čl. 9
Organizačné jednotky
 1. Na zabezpečenie svojej činnosti môže ŠIR zriaďovať pomocné orgány a komisie (ďalej len „organizačné jednotky“).
 2. O zriadení takejto jednotky rozhoduje ŠIR uznesením. Organizačnú jednotku môže zriadiť sama, príp. v spolupráci s riaditeľom a vedením.
 3. Členstvo v organizačnej jednotke vzniká:
  a)  menovaním, a to predsedom ŠIR, na základe uznesenia nadpolovičnej väčšiny všetkých členov ŠIR, príp. aj súhlasným vyjadrením riaditeľa,
  b)  na základe výsledkov výberového konania, ktoré zorganizuje ŠIR, príp. aj súhlasným vyjadrením riaditeľa. 
 4. Členom organizačnej jednotky sa môže stať každý študent univerzity, pričom nemusí spĺňať podmienky členstva v ŠIR. Nemusí byť ani členom ŠIR. Ak bol členom ŠIR, tak ukončením členstva v ŠIR mu nezaniká členstvo v organizačnej jednotke.
 5. Za svoju činnosť sa zodpovedá organizačná jednotka a jej členovia ŠIR. Ak bola zriadená v spolupráci s riaditeľom a vedením, aj riaditeľovi.
 6. Organizačné jednotky vyvíjajú svoju činnosť v súlade s Organizačným poriadkom ŠIR.
 7. Organizačnými jednotkami sú najmä správa internátneho rádia, správa CAM klubu a správa počítačovej siete.
Čl. 10
Financovanie ŠIR
 
 1. ŠIR je financovaná z prostriedkov rozpočtu UPJŠ. 
 2. Získané finančné prostriedky hospodárne a efektívne využíva na svoju činnosť a na činnosť svojich organizačných jednotiek.
Čl. 11
Osobitné ustanovenie
 
 1. Tento Organizačný poriadok je v súlade s Domovým poriadkom Študentských domovov a jedální UPJŠ v Košiciach.
 
Čl. 12
Záverečné ustanovenie
 
Organizačný poriadok ŠIR nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia rektorom UPJŠ.
 
 
V Košiciach dňa  22. 8. 2005
 
 

prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
r e k t o r  UPJŠ

 
 

 


Študuj na UPJŠ