Prejsť na obsah

Proces podania prihlášky na štúdium na UPJŠ v Košiciach

2minút, 19sekúnd

UPJŠ prijíma elektronické prihlášky na vysokoškolské štúdium cez AiS2 (ePrihlas), prípadne cez portál VŠ.

Postup podania prihlášky:

 1. Vyplňte elektronickú prihlášku.
 2. Stiahnite známky z elektronickej žiackej knižky.
 3. Priložte všetky prílohy k prijímaciemu konaniu ako skeny podporných dokladov (napr. diplomy zo súťaží)
 4. Uhraďte poplatok.
 5. Po maturite prostredníctvom elektronickej prihlášky znova stiahnite známky z elektronickej žiackej knižky a v prípade potreby priložte skeny iných relevantných dokumentov (napr. diplomy z celoštátnych súťaží, prehliadok SOČ).
 6. Pozvánka na prijímaciu skúšku (ak sa koná) a rozhodnutie o prijatí budú zaslané poštou.

Ak nemôžete stiahnuť známky z elektronickej žiackej knižky (škola nemá ASC alebo ste uchádzačom zo zahraničia), tak v elektronickej prihláške vyplňte aj predmety a známky z vysvedčení a priložte skeny vysvedčení, po maturite aj sken maturitného vysvedčenia.

Ak máte aktivovanú svoju schránku na ÚPVS (odporúčame aktivovať ak nemáte), tak celá komunikácia prebieha elektronicky:

 1. Vyplňte elektronickú prihlášku a stiahnite známky z elektronickej žiackej knižky (po maturite aj známky z maturitných predmetov). Prihlášku potvrďte cez ÚPVS (počas procesu potvrdzovania sa prihláste do svojej schránky na Slovensko.sk, musíte ju mať aktivovanú na doručovanie). Prihláška sa doručí do schránky fakulty, na ktorú sa hlásite a zároveň príde Vám do Vašej odoslanej pošty.
 2. Zo svojej schránky na Slovensko.sk odošlite elektronickú verziu príloh – podporných dokladov. V prípade, že známky vrátane maturitného vysvedčenia nie sú v elektronickej žiackej knižke (podporovanej ASC), doručte skeny vysvedčení do fakultnej schránky.
 3. Uhraďte poplatok prostredníctvom ePrihlas, alebo na základe pokynov, ktoré Vám budú doručené do schránky.
 4. Fakulta doručí pozvánku (pokyny) na prijímacie konanie do Vašej schránky prostredníctvom ÚPVS (využitím modulu RDSS).
 5. Fakulta doručí rozhodnutie o prijatí/neprijatí do Vašej schránky prostredníctvom ÚPVS.

Podľa pokynov fakúlt, najneskôr pri zápise, máte povinnosť predložiť originály (resp. úradne overené kópie) vysvedčení (ak nie sú stiahnuté z elektronickej žiackej knižky), pripadne aj ďalších dokladov.

Podklady k prihláške, ktoré uchádzač o štúdium nebol z objektívnych dôvodov v čase mimoriadnej situácie zapríčinenej epidémiou Covid-19 schopný dodať v termíne podania prihlášky, bude možné doručiť elektronicky dodatočne. Ďalšie informácie Vám poskytne študijné oddelenie fakulty, na ktorú prihlášku podávate.


Študuj na UPJŠ