UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Jitse van Dijk oslávil s pracovníkmi UPJŠ získanie kráľovskej medaily

      S pracovníkmi UPJŠ v Košiciach oslávil vo štvrtok 8. septembra 2016 holandský docent Jitse van Dijk získanie titulu Dôstojník Rádu oranžsko-nasavského, ktorým holandské kráľovstvo ocenilo jeho významný prínos k riešeniu problémov v oblasti verejného zdravotníctva v strednej Európe.
     Doc. dr. J.P. Jitse van Dijk spolupracoval v rámci Univerzity Pavla Jozefa Šafárika s pracovníkmi Prírodovedeckej, Filozofickej i Lekárskej fakulty. V súčasnosti aktívne kooperuje s Ústavom psychológie zdravia Lekárskej fakulty pod vedením prednostky prof. Mgr. Andrei Madarasovej Geckovej, PhD., Neurologickou klinikou UPJŠ LF a UNLP na čele s prednostkou prof. MUDr. Zuzanou Gdovinovou, CSc., FESO a Klinikou detí a dorastu UPJŠ LF a DFN vedenou doc. MUDr. Ingrid Schusterovou, PhD. Na našej univerzite implementoval inovatívny systém vzdelávania doktorandov, v rámci ktorého bolo obhájených už 27 dizertačných prác v spolupráci medzi Univerzitou v Groningene a UPJŠ v Košiciach.  Okrem toho významnou mierou prispel ku grantovej úspešnosti a nárastu publikačnej činnosti  spolupracujúcich pracovísk UPJŠ. 
      Vedecká činnosť docenta Jitse van Dijka výrazne zlepšila príležitosti zapojenia sa do spoločnosti pre ľudí s chronickými ochoreniami, ako sú roztrúsená skleróza, zlyhanie obličiek a Parkinsonova choroba a zohral tiež úlohu pri zvyšovaní povedomia o nezdravom správaní a jeho prevencii u adolescentov a pri riešení dôležitých zdravotných problémov rómskej komunity. Za svoje výskumné pôsobenie nielen v rámci Holandska, ale aj ďalších európskych krajín, ktoré umožnilo  významne prispieť k riešeniu problémov v oblasti verejného zdravia a zdravotnej starostlivosti v strednej Európe, získal v apríli toho roka vo svojej domovine kráľovskú medailu.
    Pri príležitosti udelenia tohto kráľovského vyznamenania sa ako prejav vďaky docenta Jitse van Dijka kolegom z UPJŠ za spoluprácu, ktorá prispela k tomu oceneniu, konala v reštaurácii Golden Royal slávnostná recepcia. Pozvanie na ňu prijala aj prorektorka pre vysokoškolské vzdelávanie prof. Ing. Mária Mareková, CSc., prorektor pre rozvoj a európsku problematiku prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., prednostka Kliniky pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UNLP prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc., vedúca katedry anglistiky a amerikanistiky doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD, MUDr. Jaroslav Rosenberger a ďalší hostia. Nechýbali medzi nimi bývalí ako i súčasní doktorandi programu realizovaného v spolupráci medzi Univerzitou v Groningene a UPJŠ v Košiciach a ďalší partneri spolupráce, ktorá sa vďaka docentovi van Dijkovi realizuje už viac ako 20 rokov. 


Posledná aktualizácia: 09.09.2016