UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Výzva na podávanie prihlášok na Erasmus+ študentskú mobilitu za účelom štúdia 2017/2018

Referát pre zahraničné vzťahy na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na študentskú mobilitu za účelom štúdia v rámci programu Erasmus+ pre akademický rok 2017/2018. Zoznam univerzít si môžete pozrieť tu.

Záujemcovia o absolvovanie štúdia v zahraničí predložia na Referáte pre zahraničné vzťahy LF UPJŠ (Tr. SNP, Košice) Ing. Zuzane Zánickej najneskôr do 20.12.2016 do 12:00 hod. originály nasledujúcich dokumentov:

Študent je povinný si prečítať pred podaním prihlášky Smernicu k programu Erasmus+ platnú od 14.11.2016.

  • fotokópiu certifikátu o znalosti cudzieho jazyka, ŠVOČ, Aktívny člen SM, ...
  • životopis;

Pri výbere budú posudzované: študijné výsledky študenta, znalosť cudzieho jazyka, informácie obsiahnuté v prihláške.

Výberové konanie sa uskutoční na Rektoráte UPJŠ, výberová komisia zverejní výsledky výberového konania na web stránke UPJŠ.

Viac informácií o možnostiach realizácie študentskej mobility za účelom štúdia v rámci programu Erasmus+ získate na Referáte pre zahraničné vzťahy, Tr. SNP 1, Košice (Ing. Zuzana Zánická, zuzana.zanicka@upjs.sk, t.č. 055 234 3462)

Posledná aktualizácia: 21.11.2016