UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D. pôsobí v CPT výbore Rady Európy

    Periodickej návštevy CPT výboru pri Rade Európy v Chorvátsku sa v marci 2017 zúčastnila odborná asistentka I. psychiatrickej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D. ako členka oficiálnej delegácie Výboru CPT Rady Európy. Návšteva Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania v Chorvátsku sa konala v dňoch 13. až 23. marca a delegácia pozostávala z dvoch skupín. V rámci jednej sa členovia viac zamerali na väznice a policajné stanice a druhá skupina upriamila pozornosť po prvýkrát v takomto rozsahu na civilné psychiatrické zariadenia ako sú Psychiatrická klinika nemocnice Rebro v Záhrebe, Detská psychiatrická nemocnica - jediná svojho druhu v Chorvátsku - či známe psychiatrické zariadenie Vrapče. Zistenia z návštev týchto zariadení ešte nie sú zverejnené,“ hovorí MUDr. Breznoščáková, ktorá je členkou CPT výboru pri Rade Európy (European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) od decembra 2015.
    Úlohou výboru je monitorovať materiálne a personálne podmienky, celkový servis či fungovanie v zariadeniach obmedzujúcich osobnú slobodu, ako sú väznice, policajné stanice alebo zariadenia pre ľudí s psychickými poruchami (teda psychiatrické či detenčné zariadenia, zvlášť zariadenia pre deti a mládež a sociálne zariadenia v členských štátoch Rady Európy). CPT zameriava svoju činnosť na prevenciu násilia páchaného na ľuďoch trpiacich duševnými poruchami a pacientoch, ale aj páchateľoch trestných činov trpiacich duševnými poruchami. Predmetom záujmu výboru sú hlavne psychiatrické nemocnice, sociálne zariadenia a ústavy, ale tiež policajné stanice a väznice, kde môže dochádzať k obmedzovaniu osobnej slobody, alebo je predpoklad, že by mohlo byť s človekom nejako nehumánne zaobchádzané. Členmi výboru sú preto predovšetkým právnici, ombudsmani, väzenskí lekári a psychiatri.

    Tlačová správa

Posledná aktualizácia: 05.05.2017