UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Študenti UPJŠ LF účastníkmi Valného zhromaždenia ŠRVŠ

    V dňoch 11.-14. mája 2017 sa študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach Jakub Jánošík a Marcel Paľovčík zúčastnili Valného zhromaždenia Študentskej rady vysokých škôl v Novom Smokovci ako delegáti za Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
    K témam valného zhromaždenia patrili: vnútorný systém vysokých škôl, akreditácia, participácia študentov pri hodnotiacom procese, ďalej sociálne záležitosti týkajúce sa predovšetkým stravy, dopravy, internátov a sociálnych štipendií. Delegáti sa venovali aj schvaľovaniu pripomienok rady k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania - Učiace sa Slovensko a pripomienkovali návrh novely zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a zákon o vysokých školách. Na valnom zhromaždení ŠRVŠ taktiež prebehli voľby zástupcov študentov do  Fondu na podporu vzdelávania.
    „Predsedníctvo Študentskej rady vysokých škôl prezentovalo delegátom správu zo zahraničných pracovných ciest a z posledného rokovania s ministrom školstva SR, na ktorom sa zástupcom ŠRVŠ podarilo presadiť do zákona o vysokých školách finančnú podporu študentských organizácií, čo by znamenalo novú éru pre aktívnych študentov a stabilitu študentských spolkov, ktoré významne prispievajú k zvýšeniu kvality či už vzdelávania alebo spoločenského života študentov,“  hovorí študent 2. ročníka študijného programu Zubné lekárstvo na UPJŠ LF Marcel Paľovčík, podľa ktorého poctili delegátov  svojou prítomnosťou viacerí významní hostia. Medziiným prezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., predseda Rady vysokých škôl doc. RNDr. Martin Putala, PhD. a generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR Mgr. Jozef Jurkovič.   
    „Značnú časť valného zhromaždenia viedol viceprezident Európskej študentskej únie Adam Gajek z Poľska, ktorý sa prednáškou a workshopmi s delegátmi venoval téme zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a dôležitosti aktívnej účasti študentov na vytváraní vnútorného systému hodnotenia kvality vysokej školy. Možnosť vystúpiť pred Valným zhromaždením ŠRVŠ dostal aj spoluorganizátor iniciatívy Veľký protikorupčný pochod Róbert Hudec,“ informuje študent 5. ročníka Zubného lekárstva na UPJŠ LF Jakub Jánošík.
    Hovoriť o aktivitách a cieľoch Študentskej rady vysokých škôl budú mať študenti UPJŠ možnosť začiatkom nasledujúceho akademického roka na študentskom stretnutí v aule Lekárskej fakulty UPJŠ, ktorého termín konania bude včas spresnený. Svoje pripomienky alebo otázky na delegátov môžete uverejňovať aj  v novovytvorenej skupine na Facebooku ( link na skupinu ).

Posledná aktualizácia: 16.05.2017