UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Zástupcovia UPJŠ na seminári „Vzdelávanie orientované na študenta – Student centered learning“

    V dňoch 4.-5. októbra 2017 sa v Komárne uskutočnil národný seminár nazvaný „Vzdelávanie orientované na študenta – Student centered learning (SLC)“ organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR  v spolupráci so Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu SAAIC, ktorého sa ako zástupcovia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zúčastnili prorektorka pre vysokoškolské vzdelávanie prof. Ing. Mária Mareková, CSc. a študent Lekárskej fakulty UPJŠ Jakub Jánošík. Cieľom tohto seminára bolo podnietiť diskusiu o tomto koncepte medzi vysokými školami, ministerstvom a expertmi navzájom, vymeniť si pohľady, identifikovať silné a slabé stránky implementácie tohto prístupu na slovenských vysokých školách a identifikovať možné kroky na podporu implementácie konceptu v každodennej činnosti vysokých škôl. 
    Diskutovalo v pracovných skupinách okrem iného o vzdelávaní orientovanom na študenta VŠ, prekonávaní bariér pri presadzovaní takéhoto vzdelávania či implementácii projektu „Podpora reformných opatrení v slovenskom vysokoškolskom vzdelávaní“ (Support for Implementation of Reform Tools in Slovak Higher Education – SIHE) v prostredí vysokých škôl. Prítomní boli odborníci ako generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR a koordinátor Mgr. Jozef Jurkovič, národná expertka projektu SIHE doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD. a zahraničná expertka projektu SIHE Mgr. Soňa Nantlová.


Viac

 

Posledná aktualizácia: 17.10.2017