UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Medici vyhodnotili prvú študentskú evaluáciu na našej fakulte

    Koncom marca 2017 sa uskutočnila na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach historicky prvá študentská evaluácia výučbového procesu, ktorú študenti vyhodnocovali počas letných prázdnin a jej výsledky zverejnili na začiatku nového akademického roka. Záverom sú ich návrhy na zlepšenie výučbového procesu, ktoré už boli predložené vedeniu UPJŠ LF a akademickému senátu fakulty. Týkali sa napríklad zmeny systému udeľovania zápočtov vybraných predmetov a zaktualizovania odporúčanej študijnej literatúry či zlepšenia úrovne praktickej výučby pri niektorých predmetoch - čo boli najväčšie výhrady študentov k výučbe.
    Požiadavky študentov na zmenu pedagogického procesu obsahujúce celkovo 15 bodov prezentoval v zastúpení evaluačného výboru študent 3. ročníka Adam Nedoroščík najprv vedeniu Lekárskej fakulty UPJŠ, ktoré ich vzalo na vedomie a prisľúbilo zabezpečiť ich implementáciu do výučbového procesu. Následne boli uvedené požiadavky študentov jedným z bodov rokovania Akademického senátu UPJŠ LF, ktorý zaviazal vedenie fakulty k ich riešeniu. Potešujúce je, že výsledkom tejto evaluácie boli aj mnohé pozitívne hodnotenia či už celých ústavov a kliník, alebo konkrétnych pedagógov, týkajúce sa vysokej úrovne prednášok či priebehu cvičení.
    Evaluácie sa zúčastnilo 844 z 951 študentov prvého až piateho ročníka UPJŠ LF študijného programu Všeobecné lekárstvo, ktorí hodnotili priebeh celého akademického roka 2016/2017 s cieľom zmapovať názory študentov a posunúť ich vedeniu Lekárskej fakulty UPJŠ kvôli ďalšiemu skvalitneniu výučby. Vypĺňali pritom asi desaťstranový dotazník a hodnotili každý absolvovaný povinný predmet v danom ročníku - hodnotenie výučby študentmi v takomto rozsahu (čo do počtu zúčastnených študentov ako aj rozsahu hodnotenia) na Slovensku dosiaľ nebolo realizované.
    Už pri príprave dotazníka boli študenti dekanom Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Danielom Pellom, PhD. ubezpečení o tom, že výsledok evaluácie nebude braný na ľahkú váhu, čo prispelo k veľkému záujmu a takmer 90-percentnej vyplnenosti dotazníkov. „Boli sme pripravení aj na tvrdšiu kritiku zo strany študentov, ktorá posunie výučbový proces a od začiatku sme dali študentom garanciu, že budú zohľadnené všetky odôvodnené pripomienky. Viaceré sme žiadali implementovať do pedagogického procesu okamžite po získaní výsledkov evaluácie, napríklad stará študijná literatúra pri niektorých predmetoch má byť urýchlene nahradená novšími titulmi. Tam, kde už nie je možné zakúpiť pre knižnicu vyhovujúce knihy, pretože už nie sú v predaji a ich dotlač sa neplánuje, dostali vyučujúci pokyn pripraviť v krátkom čase nové skriptá,“ konštatoval prof. MUDr. Daniel Pella.

    Do budúcnosti plánujú študenti UPJŠ LF pripraviť ďalšie evaluácie a vyhodnocovať ich po skončení jednotlivých semestrov. Rozšíria ich v krátkom čase aj na študijný program Zubné lekárstvo a neskôr aj na výučbu všeobecného a zubného lekárstva v angličtine.


VYHODNOTENIE

 

Posledná aktualizácia: 08.11.2017