UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Uskutočnili sa slávnostné imatrikulácie prvákov

    Vo štvrtok 16. novembra 2017 sa uskutočnili v Aule Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach slávnostné imatrikulácie prvákov študujúcich na UPJŠ LF v slovenskom aj anglickom jazyku. Akt prijatia do akademickej obce má podčiarknuť zodpovednosť  študentov k príprave na budúce povolanie a je aj symbolickým začiatkom novej etapy v ich živote...
    Na slávnosti zložili študenti imatrikulačný sľub, ktorým prisľúbili plniť si riadne povinnosti študenta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej Lekárskej fakulty, rešpektovať rozhodnutia akademického senátu, univerzity a fakulty a študovať tak, aby ich činnosť prinášala všestranný úžitok. Taktiež ctiť si, ochraňovať a šíriť dobré meno Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a nedopustiť sa ničoho, čím by ho poškodili.

 


Posledná aktualizácia: 21.11.2017