UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Erasmus + 2017/2018 - výzva na podávanie prihlášok na mobilitu VŠ pracovníkov – školenia

Výzva na podávanie prihlášok na akad. rok 2017/2018
 
ODBOR: ANATÓMIA

OBDOBIE REALIZÁCIE MOBILITY:  do 30.7.2018

NÁZOV PARTNERSKEJ INŠTITÚCIE: Tel Aviv University, Israel

Z prostriedkov programu Erasmus + bude možné realizovať mobilitu v dĺžke 16 dní
(14 dní aktivity + 2 dni na cestu).

Ako postupovať pri podávaní prihlášky:

Vyplňte Staff mobility agreement training. Pre účely podania prihlášky nie je potrebné zabezpečiť podpis a pečiatku prijímajúcej inštitúcie. Pre účely podania prihlášky je potrebné zabezpečiť podpis zodpovednej osoby na pracovisku zamestnanca a podpis prodekana pre zahraničné vzťahy.
V rámci programu Erasmus+ bude výška cestovných nákladov a individuálnej podpory (stravné+ubytovanie) vypočítaná osobou zodpovednou za realizáciu mobilít vysokoškolských pracovníkov na zahraničnom oddelení Rektorátu UPJŠ (IRO).


Vyplnené formuláre je potrebné doručiť :

  • Ing. Zuzane Zánickej, Referát pre zahraničné styky a prezentáciu fakulty, Lekárska fakulta

do 11.12.2017 do 12:00. Výber pracovníkov bude prebiehať na Rektoráte LF, UPJŠ. 

Referát pre zahraničné styky a prezentáciu fakulty, LF Vám do 22.12.2017 oznámi výsledok výberového konania.

Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú akceptované!

Posledná aktualizácia: 27.11.2017