UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

II. onkogynekologický kongres sa vydaril

    V dňoch 19. - 20. januára 2018 sa v Košiciach v hoteli ROCA uskutočnil II. onkogynekologický kongres (OGK), ktorý už vlaňajším prvým ročníkom vytvoril na tomto podujatí zázemie pre medziodborový prienik špecializácií zaoberajúcimi sa gynekológiou, onkogynekológiou, onkológiou a patológiou na ambulantnej a klinickej úrovni. Organizátorom bola Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti (SGPS SLS) a záštitu nad kongresom prevzala opätovne Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a po organizačno-technickej stránke ho zabezpečil EDUMED n.o.
    Odbornými garantmi kongresu boli: prof. MUDr. Ján Danko, PhD., prezident SGPS SLS, doc. MUDr. Martin Redecha, PhD., vedecký sekretár SGPS SLS a prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky FNsP J. A. Reimana Prešov MUDr. Jozef Adam, PhD., koordinátor kongresu, ktorý podujatie slávnostne otvoril. Zúčastneným sa prihovoril aj doc. Redecha a Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika a Lekársku fakultu zastupoval prorektor prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
    Kongresu sa zúčastnilo 150 účastníkov zo Slovenska a Čiech. Registrácia na kongres bola otvorená aj pre zdravotné sestry a študentov. V snahe navýšiť kvalitu diskusie v prejednávanej oblasti bol volený aj odborný program. V priebehu dvoch dní odznelo 45 prednášok slovenských a českých odborníkov z oblasti onkogynekológie, pričom základnou témou kongresu boli ODPORÚČANÉ POSTUPY.
    Okrem základných sekcií delených podľa jednotlivých onkogynekologických diagnóz (karcinóm prsníka, karcinóm krčka maternice, karcinóm tela maternice, karcinóm vaječníka, karcinóm vulvy, pošvy a vajíčkovodu) boli do odborného programu tohto ročníka zahrnuté aj osobité sekcie. V nemedicínsko/medicínskej sekcii odzneli zaujímavé prednášky nie len z oblasti onkogynekológie. V sekcii videoprezentácie boli prezentované 4 videá, najmä z prostredia operačnej sály. Zaujímavosťou kongresu boli aj 2 workshopy: USG workshop v onkogynekológii (F. Fruhauf, Praha), Primárna a sekundárna prevencia cervix karcinómu (J. Adam., I. Urbančíková, P. Jarčuška, Prešov, Košice). Celý odborný program bolo možné sledovať na živo na web stránke kongresu (www.ogk.sk). Diskusie na záver každej sekcie boli veríme veľmi zaujímavé a prínosné pre všetkých zúčastnených.
    Aj tentoraz patrí vďaka všetkým inštitúciám – Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti, Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, Lekárskej fakulte UPJŠ a EDUMED n.o. za podporu tohto podujatia a jeho realizáciu v konečnej podobe. Poďakovanie patrí aj všetkým prednášajúcim z Čiech a Slovenska za fundované a vysoko prínosné príspevky. V neposlednom rade patrí poďakovanie aj všetkým zúčastneným a partnerom kongresu.


Posledná aktualizácia: 12.02.2018