UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Erasmus+ Výzva na podávanie prihlášok na mobility zamestnancov (výučba+školenie) na ak. rok 2018/2019

Referát pre zahraničné vzťahy UPJŠ v Košiciach otvoril výzvu pre vysokoškolských pracovníkov na podávanie prihlášok na mobilitu – výučba  a na mobilitu – školenie v rámci programu Erasmus+  na akademický rok 2018/2019.

Informácie k postupu podávania prihlášok sú dostupné na stránke:

https://www.upjs.sk/univerzita/cinnost/medzinarodne-vztahy/erasmus-plus/vyzva-na-podavanie-prihlasok-erasmus-2018-2019/.

Posledná aktualizácia: 24.07.2018