UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Slovenská lekárska spoločnosť udelila zlatú medailu Lekárskej fakulte UPJŠ

    Pri príležitosti 70-teho výročia vzniku Lekárskej fakulty UPJŠ udelila Slovenská lekárska spoločnosť našej fakulte Zlatú medailu SLS. V zastúpení dekana profesora Daniela Pellu ju prevzal prodekan docent Jozef Firment z rúk prezidenta SLS profesora Jána Brezu v utorok 20. novembra 2018 na odbornom podujatí, ktoré spojilo 55. východoslovenské lekárske dni, XXII. výročnú konferenciu Slovenskej lekárskej spoločnosti a 7. dni preventívnej medicíny organizované Slovenskou lekárskou komorou.

    Okrem fakulty ako celku boli ocenení aj viacerí členovia akademickej obce UPJŠ LF. Docent Matej Škorvánek z Neurologickej kliniky UPJŠ LF a UNLP Košice získal Guothovu cenu za rok 2018 určenú pre mladých vedeckých pracovníkov a organizátori podujatia – prof. Zuzana Gdovinová, prof. Oliver Rácz, prof. Štefan Lukačín a docent Norbert Lukán dostali Ďakovné listy SLS.
    Po slávnostnej časti a minúte ticha venovanej pamiatke profesora Zoltána Tomoriho a profesora Štefana Mydlíka, významných pracovníkov fakulty a lekárskej spoločnosti, ktorí nás nedávno navždy opustili, sa konala odborná časť konferencie rozdelená na dve časti.
    „Ako prvé odzneli v dopoludňajšom bloku prednášky o náhlych mozgových príhodách, sclerosis multiplex, moderného pohľadu na ‚detské mozgové príhody‘, nebezpečia dennej spavosti, pádov u starších ľudí a migrénach. Garantom bloku bola prednostka neurologickej kliniky profesorka Gdovinová. Popoludňajšia časť bola venovaná prevencii v gynekológii a v pôrodníctve, pričom garanciu nad blokom prevzal profesor Lukačín a nosné prednášky zabezpečila gynekologická klinika 1. súkromnej nemocnice a.s. Košice – Šaca. Úroveň prednášok v obidvoch blokoch bola vysoká a zároveň adekvátna poslaniu podujatia – sprístupniť možnosti prevencie chorôb pre všeobecných lekárov. Zvlášť je potrebné vyzdvihnúť vynikajúce prezentácie mladšej generácie odborníkov (Škorvánek, Dosedla, Brenišín), ktorí v ničom nezaostávali za staršími, všeobecne uznávanými odborníkmi, konštatuje spoluorganizátor podujatia prof. Oliver Rácz, podľa ktorého malo podujatie výbornú účasť a skvelé odozvy. Okrem asi stovky registrovaných účastníkov zo Spolku lekárov v Košiciach a Regionálnej lekárskej komory prejavili záujem o prednášky aj viacerí študenti UPJŠ LF.

 


Posledná aktualizácia: 26.11.2018