UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Novoročný pozdrav dekana prof. Daniela Pellu

 

Vážené kolegyne a kolegovia, milí študenti,
 

čas je neúprosný, ale spravodlivý pre každého. Uplynul ďalší rok v bohatej histórii našej fakulty. V prvom rade sa Vám chcem poďakovať za Vašu svedomitú prácu, za mnohé úspechy, ktorými ste pomohli ozdobiť nedávne oslavy 70. výročia založenia našej fakulty. Zároveň však aj osobne poďakovať za Vašu dôveru, ktorú si veľmi vážim. Vynasnažím sa Vás nielen nesklamať, ale v dobrom, tak trochu aj prekvapiť.

Štyri roky vo funkcii dekana sú dosť dlhým obdobím na to, aby človek dospel ku určitému hodnoteniu situácie, spoznal lepšie postavenie našej fakulty nielen v univerzitnom, či v slovenskom, ale aj celoeurópskom kontexte. 

Naša lekárska fakulta a jej zamestnanci získali mnoho významných ocenení. Naši študenti, ktorí sú tou najlepšou vizitkou každodennej práce, sa s úspechom presadzujú doma i v zahraničí. Napriek tomu očakávam ešte viac elánu a entuziazmu. V spoločnosti prebiehajú dramatické zmeny a bude potrebné zabudnúť na „paušálne ohodnotenia“, internacionalizácia na fakulte musí dostať ešte väčší priestor. Nemyslím teraz na našich zahraničných študentov, ale najmä na nových partnerov vo výskumnom, či edukačnom procese. Prvé lastovičky prileteli a ja Vám sľubujem, že Vaše iniciatívy radi podporíme. Pochopiteľne, istá pomoc (aj ekonomická) je možná, ale každý projekt, plán, či zámer musí mať aj jednoznačne definované výstupy.   

V septembri sme oslávili 70. výročie založenia našej fakulty, ktoré bolo pripomenutím jej bohatej a krásnej histórie, ktorú píšete aj Vy zamestnanci a študenti. Úspešné študentské evaluácie ukázali, že sme prístupní otvorenej a konštruktívnej kritike. Dokumentovali však aj istú stagnáciu vo využívaní moderných prístupov vo výučbe na niektorých pracoviskách.

Naša fakulta dostala v roku 2018 niekoľko impulzov (či darov) k tomu, aby došlo k toľko očakávanej dynamizácii vo vedecko-výskumných aktivitách. S hrdosťou konštatujem, že sídlom SLOVACRINu sa stala naša fakulta (univerzita) a že už nielen pomyselné, ale skutočné vytvorenie siete výskumných, či inak spolupracujúcich pracovísk je v našich rukách. Pre mnohých, ktorí čítate tieto riadky, je to zatiaľ len slovo, avšak SLOVACRIN dnes reálne existuje, prebehlo mnoho rokovaní v Košiciach, v Bratislave, v Prahe, či Paríži a prichádzajú prvé možnosti participácie na významných tzv. „academy based“ výskumných projektoch. Byť vedeckým partnerom ECRINu je pre Lekársku fakultu UPJŠ veľká česť i veľký záväzok. Chystáme významné podujatia s medzinárodnou účasťou v marci v Košiciach a v máji v Bratislave.

Ďalšou významnou udalosťou minulej jesene bol podpis novej zmluvy UPJŠ LF s jej najväčšou výučbovou základňou – Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura Košice. Zmluva o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia a praktickej výučbe študentov verejnej vysokej školy medzi LF a UNLP po šiestich dlhých rokoch konečne znovu postavila vzájomné vzťahy na štandardnú, ba možno povedať aktuálne na nadštandardnú úroveň. Je potrebné bojovať za lepšie podmienky pre študentov doktorandského štúdia (s patričnými úväzkami v zdravotníckych zariadeniach) a vybojovať tiež patričné ohodnotenie špecializačného štúdia.

V pregraduálnej oblasti je potrebné pozrieť sa na najlepšie lekárske fakulty v Európe, či vo svete. Nejde len o vybudovanie simulátorového centra, ale najmä o zmenu myslenia, je potrebné aby sme mali múdrych študentov, ale ešte viac, aby sme vychovávali takých lekárov, ktorí budú lepšie pripravení pre prax. Veda a technika napreduje míľovými krokmi, nepodceňujme našich študentov, odovzdávajme im predovšetkým svoje skúsenosti. Učme ich najmä na klinikách ku praktickejšiemu prístupu. Áno, pravdou je, že pacientov (ktorí poslúžia výučbovým účelom) bude čím ďalej tým menej, ale na strane druhej virtuálna (teda nielen kazustická) medicína ponúka nebývalé možnosti ako študenta naučiť správne rozmýšľať, ako sa zachovať v tej či onej klinickej situácii.  

Lekárska fakulta preberie v novom roku 2019 zodpovednosť za projekt Medipark. Medipark sídli v budove Lekárskej fakulty a jeho udržateľnosť a rozvoj musí patriť medzi priority nového vedenia fakulty. Nezbavujem sa zodpovednosti – ale očakávam, že to budete práve Vy, ktorí prídete s myšlienkami ako čo najzmysluplnejšie uviesť Medipark do plnej prevádzky. Spolu s plánovanými viacerými výzvami, ktoré sú viazané na vedecko-výskumné parky, so zapojením UPJŠ do ECRINu, ale aj do ďalších významných medzinárodných štruktúr sa otvárajú úplne nové a iné možnosti vo vede a výskume. 

UPJŠ Lekárska fakulta je úspešnou inštitúciou. V ťažkom konkurenčnom prostredí, kedy súkromná prax často dokáže ďaleko lepšie zaplatiť prácu špecialistov, docentov, či profesorov, môžeme konštatovať, že záujem o prácu na našej fakulte prevyšuje jej kapacitné možnosti a aj napriek nepriaznivým demografickým trendom, počet záujemcov o štúdium sa nielenže neznižuje, ale naopak neustále rastie. Tých najlepších učiteľov, výskumníkov – elitu fakulty – musíme dokázať adekvátne ohodnotiť.

Lekárska fakulta UPJŠ – to je každodenná bežná práca našich pedagogických a vedeckých pracovníkov, laborantov, administratívnych zamestnancov a ďalších ľudí, ktorí sú súčasťou jedného veľkého súkolesia tvoreného vyše šesťstopäťdesiat zamestnancami v evidenčnom stave - a takmer troma tisíckami študentov našej fakulty, z ktorých je asi tretina študujúcich v anglickom jazyku z viac ako 50 krajín sveta.

Univerzity v zahraničí – to nie je len štúdium, veda a výskum. Je to aj spoločenské a športové dianie. Pri pohľade na uplynulý rok ma napĺňajú radosťou mnohé úspechy aj v týchto oblastiach. Spomeniem len niektoré z nich - traja naši medici vybojovali vlani vo februári na Zimnej Univerziáde SR vo Zvolene v karate pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dokopy štyri medaily a celkové tretie miesto spomedzi zúčastnených 16 univerzít.

Historicky, na našej fakulte máme vôbec prvú olympioničku  - naša študentka štartovala na Zimných olympijských hrách 2018 v Pjongčangu. Lyžiarka Barbara Kantorová súťažila celkovo v piatich disciplínach a v alpskej kombinácii obsadila výborné 16. miesto. Napĺňa ma to hrdosťou a vierou, že raz takéto umiestnenia bude naša fakulta dosahovať aj v iných oblastiach. Patrične hrdý som aj na ďalších našich študentov – tých, čo dosahujú mimoriadne študijné výsledky i tých, ktorí zviditeľňujú Lekársku fakultu UPJŠ a napomáhajú šírením osvety v rôznych medicínskych oblastiach organizovaním podujatí pre širokú verejnosť... Beh medikov, Škola zdravia, Ružový október, Movember či veľká roadshow študentov zubného lekárstva Spolu za zdravý a krásny úsmev – a to som vymenoval len niektoré z nich.

Želám našim študentom veľa energie do náročného štúdia a tiež veľa síl a entuziazmu na organizovanie rôznych zaujímavých podujatí alebo ich športových či iných prínosných mimoškolských aktivít.

A prajem Vám, milí kolegovia, veľa energie, tvorivých síl, entuziazmu  a radosti z dobre vykonanej práce a aby to staré „žiak predčil učiteľa“ nebolo len výnimkou.

Všetkým želám predovšetkým pevné zdravie, silné rodinné zázemie, šťastie, ale i nezlomnosť a veľkú vôľu na napĺňanie Vašich nápadov a ponúknutých životných výziev.

Očakávajme všetci od života v tom prichádzajúcom roku čo najviac a buďme na seba nároční, aby sa veľa z našich želaní a odhodlaní napokon aj naplnilo.

Verím, že si pri ďalšom bilancovaní o dvanásť mesiacov, povieme, že máme za sebou ďalší významný a úspešný rok.

Pour feliciter 2019!

 

S úctou

Daniel Pella

Posledná aktualizácia: 01.01.2019