UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Vyhlásenie volieb do Akademického senátu UPJŠ LF

Vážená akademická obec Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
Lekárskej fakulty

V súlade so Zákonom o vysokých školách, Štatútom UPJŠ LF a Zásadami volieb do Akademického senátu UPJŠ LF v platnom znení a na základe uznesenia č. 220 zo dňa 16. januára 2019 vyhlasujem

voľby do Akademického senátu UPJŠ LF
na funkčné obdobie 2019 - 2023

na deň 6. marca 2019 od 7:00 do 18:00 hod.

v Aule UPJŠ LF, Trieda SNP 1, 040 11 Košice.

Návrhy kandidátov je potrebné doručiť v zalepenej obálke do podateľne UPJŠ LF s adresou Akademický senát UPJŠ LF, Trieda SNP 1, 040 11 Košice a s označením „Návrh na kandidáta za člena AS UPJŠ LF“. Návrhy kandidátov môže podávať každý člen Akademickej obce UPJŠ LF. Kandidát môže navrhnúť aj sám seba. Návrh kandidáta musí obsahovať:

  1. meno, priezvisko, titul, vedeckú hodnosť, funkčné a pracovné zaradenie, vek kandidáta a u študentov ročník štúdia,
  2. písomné vyhlásenie kandidáta, že súhlasí s kandidatúrou,
  3. meno a podpis navrhovateľa (navrhovateľov).

Akceptované budú návrhy, ktoré spĺňajú všetky náležitosti v súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu UPJŠ LF, ktoré sú zverejnené na www stránke Akademického senátu UPJŠ LF: https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/fakulta/organy-fakulty/akademicky-senat/, t.j. v časti Lekárska fakulta – O fakulte – Orgány fakulty – Akademický senát a budú doručené na podateľňu UPJŠ LF

v termíne do 18. februára 2019 do 14:00 hod.

 

V Košiciach 25. januára 2019

doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
predseda Akademického senátu UPJŠ LF

 

Dokument
Návrh na kandidáta za člena AS UPJŠ LF - študentská časť
Návrh na kandidáta za člena AS UPJŠ LF - zamestnanecká časť  

Posledná aktualizácia: 25.01.2019