UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Doplňujúce voľby do Študentskej časti AS UPJŠ LF

Akademický senát UPJŠ LF na svojom zasadnutí 23. septembra 2020 vyhlásil uznesením č. 72 doplňujúce voľby štyroch zástupcov zo študentov UPJŠ LF do Študentskej časti Akademického senátu UPJŠ LF na deň 14. októbra 2020.

Akademický senát UPJŠ LF v súvislosti s prerušením prezenčnej formy výučby na UPJŠ LF a aktuálnym vývojom epidemiologickej situácie na Slovensku ruší tento termín doplňujúcich volieb do študentskej časti AS UPJŠ LF, keďže nie je možné zabezpečiť riadne vykonanie doplňujúcich volieb v súlade so Zásadami volieb do AS UPJŠ LF.

AS UPJŠ LF vyhlási doplňujúce voľby do študentskej časti AS UPJŠ LF po obnovení prezenčnej formy výučby v súlade so Zásadami volieb do AS UPJŠ LF.

Posledná aktualizácia: 03.10.2020