UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu UPJŠ LF

Vážená študentská časť akademickej obce
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty

Akademický senát UPJŠ LF na základe uznesenia č. 171 z 21. septembra 2022
vyhlasuje podľa čl. 13 a čl. 13a Zásad volieb do Akademického senátu UPJŠ LF

doplňujúce voľby štyroch zástupcov zo študentov UPJŠ LF do
Študentskej časti Akademického senátu UPJŠ LF

na deň 18. októbra 2022 od 8.00 hod. do 16.00 hod.

Doplňujúce voľby budú realizované prostriedkami informačných a komunikačných technológií.

Návrhy kandidátov je možné podávať:

  • v zalepenej obálke poštou, alebo osobne na podateľni UPJŠ LF, s adresou: Akademický senát UPJŠ LF, Trieda SNP 1, 040 11 Košice a s označením „Návrh na kandidáta za člena AS UPJŠ LF“, alebo
  • prostredníctvom univerzitnej elektronickej pošty ako prílohu správy doručenej na adresu sekretariátu Akademického senátu UPJŠ LF: tatiana.hnilicka@upjs.sk s označením predmetu správy „Návrh na kandidáta za člena AS UPJŠ LF“.

Návrhy kandidátov môže podávať každý člen ŠČ AO UPJŠ LF. Kandidát môže navrhnúť aj sám seba. Návrh kandidáta musí obsahovať:

  1. meno, priezvisko, titul, vedeckú hodnosť, funkčné a pracovné zaradenie, vek kandidáta a u študentov ročník štúdia,
  2. písomné vyhlásenie kandidáta, že súhlasí s kandidatúrou,
  3. meno a podpis navrhovateľa (navrhovateľov).

Akceptované budú návrhy, ktoré spĺňajú všetky náležitosti v súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu UPJŠ LF, ktoré sú zverejnené na webovej stránke UPJŠ LF v časti O fakulte – Orgány fakulty – Akademický senát a budú doručené

v termíne do 4. októbra 2022 do 15.00 hod.

    V Košiciach 21. septembra 2022

doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
predseda Akademického senátu UPJŠ LF

 

Posledná aktualizácia: 18.10.2022