UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Rektor UPJŠ Pavol Sovák inauguroval nového dekana Lekárskej fakulty Petra Jarčušku

    V pondelok 14. novembra 2022 sa uskutočnilo uvedenie prof. MUDr. Petra Jarčušku, PhD. do funkcie dekana Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. V zasadacej miestnosti LF ho inauguroval rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. za prítomnosti členov vedenia univerzity a predstaviteľov vedenia lekárskej fakulty i rozšíreného kolégia dekana.

    V úvode slávnostného aktu poďakoval rektor prof. MUDr. Danielovi Pellovi, PhD. za takmer osemročnú spoluprácu počas jeho dvoch funkčných období vo funkcii dekana a ďakovné listy odovzdal aj všetkým prodekanom, ktorým sa tiež skončilo funkčné obdobie – prof. MVDr. Monike Halánovej, PhD, prof. MUDr. Eve Mechírovej, CSc., prof. MUDr. Želmíre Macejovej, PhD., MPH, doc. MUDr. Silvii Timkovej, PhD., doc. MUDr. Pavlovi Kristianovi, PhD. a doc. MUDr. Jozefovi Firmentovi, PhD.
    Následne odovzdal pán rektor slovo končiacemu dekanovi profesorovi Danielovi Pellovi, ktorý v krátkom príhovore poďakoval všetkým svojim spolupracovníkom za dobre odvedenú prácu a ochotu pomáhať a zaželal im mnoho ďalších úspechov v ich ďalšej práci. „Až dnes sa mi splnil jeden veľký sen – že som spoločne s vami úspešne ukončil svoje druhé funkčné obdobie, pričom sa nám v rámci tých ôsmich rokov spoločne podarilo presadiť mnoho užitočných vecí pre túto fakultu, jej zamestnancov a študentov,“ konštatoval prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
    Potom vyzval pán rektor profesora Petra Jarčušku, ktorý bol zvolený za dekana Akademickým senátom UPJŠ LF v máji tohto roku, aby slávnostne zložil svoj sľub. „Sľubujem na svoju česť, že povinnosti dekana Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach budem vykonávať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a vynaložím všetky sily v prospech našej fakulty a univerzity v duchu všeľudských zásad etiky, humanizmu a demokracie. Spondeo ac polliceor,“ predniesol prof. Peter Jarčuška, ktorému potom rektor prof. Pavol Sovák odovzdal menovací dekrét na funkciu dekana do 12. novembra 2026 a dekoroval ho insígniou - reťazou dekana Lekárskej fakulty UPJŠ. Novému dekanovi zaprial pevné zdravie a veľa úspechov v tejto pozícii a tiež mu vyjadril svoju veľkú podporu.

    „Je to pre mňa veľká chvíľa dostať sa na čelo inštitúcie, ktorá sa tiahne celým mojim životom od osemnástich rokov, keďže som na tejto fakulte študoval a postupne som pracoval ako odborný asistent, docent a profesor, pôsobil som ako člen a neskôr ako predseda akademického senátu a následne ako prodekan fakulty. Veľmi si to všetko vážim preto, lebo Lekárska fakulta UPJŠ je skvelou značkou a je súčasťou výbornej univerzity, na čele s rektorom profesorom Pavlom Sovákom, ktorému ďakujem za výbornú spoluprácu a pevne verím, že v budúcnosti bude ešte lepšia v prospech našej fakulty i univerzity.
    Moje veľké poďakovanie patrí môjmu predchodcovi profesorovi Danielovi Pellovi, s ktorým sa poznáme už z čias vysokoškolského štúdia a mal som tú česť spolupracovať s ním na rôznych pozíciách. Musím povedať, že profesor Pella je vizionár, ktorý posunul našu lekársku fakultu výrazne dopredu, okrem iného tým, že priniesol na pôdu našej fakulty národnú výskumnú infraštruktúru akademického klinického skúšania Slovacrin, vďaka ktorému sa zlepšila naša úspešnosť v získavaní kvalitných grantov, zavŕšil rekonštrukciu opláštenia našej budovy a zriadil Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny. Daniel Pella musel vo funkcii dekana zvládnuť dve mimoriadne ťažké obdobia – najprv dať dokopy rozhádanú fakultu, čo sa mu vo veľmi krátkom čase podarilo a neskôr musel zvládnuť manažment počas pandémie Covid-19. Okrem toho sa mu podarilo prinavrátiť dôstojné postavenie klinickým pracovníkom lekárskej fakulty pôsobiacim v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura, hlavne prednostom kliník, ale aj ostatným pedagogickým pracovníkom kliník, za čo mu veľmi ďakujem,“
zneli prvé slová novovymenovaného dekana Petra Jarčušku, ktorý poďakoval aj všetkým členom predchádzajúceho vedenia za dobre odvedenú prácu a neposlednom rade spomenul aj študentov našej fakulty, „ktorí ukázali svoju šikovnosť a obetavosť počas dlhých mesiacov pandémie a aj vďaka ktorým sa podarilo zvládnuť situáciu nielen na našej fakulte a univerzite, ale aj v rámci celého východoslovenského regiónu“.

    Novovymenovaný dekan súčasne prisľúbil študentom zaviesť ďalšie inovatívne procesy a nové metodiky do pedagogického procesu smerujúce k skvalitneniu výučby, pričom zdôraznil výnimočné postavenie klinickej výučby pri výchove budúcich lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov. Ďalšou prioritou nového dekana je zlepšiť výsledky vedecko-výskumnej činnosti.
    V závere svojej reči prof. Peter Jarčuška konštatoval, že je fanúšikom futbalového klubu Liverpool FC, ktorého mottom je slogan ‚You’ll never walk alone - nikdy nebudeš kráčať sám‘ a preto verí, že ak budeme na tejto fakulte, kde pôsobí toľko excelentných ľudí, kráčať spoločne, nemôžeme byť neúspešní. „Teším sa na našu budúcu spoluprácu!“ konštatoval.

    Novému dekanovi srdečne gratulujeme a prajeme mu veľa tvorivých síl v nasledujúcom období!
 


Posledná aktualizácia: 24.11.2022