UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Uskutočnila sa slávnostná imatrikulácia prvákov

    V utorok 22. novembra 2022 sa uskutočnili v Aule UPJŠ LF slávnostné imatrikulácie študentov 1. ročníka všetkých študijných programov na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Slávnostného aktu imatrikulácie študentov všeobecného lekárstva, zubného lekárstva, ošetrovateľstva, fyzioterapie, verejného zdravotníctva a laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve sa zúčastnil dekan prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., študijní prodekani prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., doc. RNDr. Miroslava Rabajdová PhD. a predseda Akademického senátu UPJŠ LF doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD., osoby zodpovedné za študijné programy a tiež zástupcovia študentských organizácií pôsobiacich na našej fakulte. 
    Slávnostného aktu imatrikulácie študentov študijného programu General Medicine a Dental Medicine sa zúčastnil dekan prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., študijní prodekani prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. a MUDr. Peter Kizek, PhD., MHA, MPH a predseda Akademického senátu UPJŠ LF doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD., osoby zodpovedné za študijné programy a zástupcovia študentských organizácií.
    Slávnosť viedla v slovenskom jazyku prodekanka prof. Želmíra Macejová a v anglickom jazyku prodekan prof. Daniel Pella, ktorí študentom pripomenuli ich práva a povinnosti, ktoré na seba prevzali zapísaním sa na štúdium a zdôraznili, že slávnostný akt imatrikulácie má podčiarknuť zodpovednosť, s akou majú pristupovať k príprave na svoje budúce povolanie. 
    Študenti prvého ročníka potom zložením  slávnostného imatrikulačného sľubu prisľúbili riadne si plniť svoje študentské povinnosti, rešpektovať rozhodnutia akademického senátu, Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a jej lekárskej fakulty. Taktiež sľúbili študovať tak, aby ich činnosť prinášala všestranný úžitok, ctiť si, ochraňovať a šíriť dobré meno svojej Alma mater a nedopustiť sa ničoho, čím by ho poškodili. Po zložení imatrikulačného sľubu boli menovite predstavení imatrikulačnému kolégiu a vypočuli si príhovor dekana prof. MUDr. Petra Jarčušku, PhD., ktorý zdôraznil, že imatrikulácia je pre prvákov dobrou príležitosťou zamyslieť sa nad tým, čo ich v najbližších rokoch čaká, vytýčiť si svoje cieľov a prijať predsavzatia, ktoré ich budú sprevádzať počas celého štúdia. 
    „Čakajú vás nezabudnuteľné študentské roky, dni strávené v posluchárňach, v praktikárňach a na klinikách. Tréma a strach sa budú striedať s radosťou a úspechmi. Vyvrcholením by malo byť dosiahnutie univerzitného vzdelania doktora medicíny a bakalára ošetrovateľstva, verejného zdravotníctva, fyzioterapie, či laboratórnych vyšetrovacích metód zavŕšené slávnostnou promóciou. Prajem vám, aby toto obdobie bolo naplnené činorodou prácou, hladom po vedomostiach a vzdelaní, pretože len vzdelaný a múdry človek môže získať ušľachtilé miesto v spoločnosti. Želám vám tiež, aby čas, ktorý prežijete na našej Alma mater, bol jedným z najkrajších období vášho života. Aby ste získali nielen odborné vedomosti a zručnosti, ale aj niečo viac - aby ste splnili všetky etické požiadavky na lekárske a zdravotnícke povolanie a poslanie,“ konštatoval dekan Peter Jarčuška. 


Posledná aktualizácia: 24.11.2022