UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Výzva na podávanie prihlášok v rámci programu ERASMUS+ na akademický rok 2022/2023

Referát pre zahraničné vzťahy na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na študentskú mobilitu za účelom STÁŽE v rámci programu Erasmus+ pre akademický rok 2022/2023.

STÁŽ je možné absolvovať od 27.02.2023 do 30.06.2023.

Zoznam miest na partnerských univerzitách.

Stáž je možné vykonávať na základe individuálnej dohody aj v iných inštitúciách.

Informácie o Grante.

Záujemcovia o absolvovanie stáže v zahraničí predložia nasledujúce dokumenty na Referáte pre zahraničné vzťahy LF UPJŠ (Trieda SNP 1, Košice) Mgr. Jane Fodorovej

do 13.02.2023 do 12:00 hod.

Povinné dokumenty:

Nepovinné dokumenty:

  • fotokópia certifikátu o znalosti cudzieho jazyka,
  • ŠVOČ,
  • Aktívny člen SMMK/SSŠZL,
  • mimoškolské aktivity spojené so štúdiom VL, ZL, F, Oš, VZ ...

Pri výbere budú posudzované: študijné výsledky študenta, znalosť cudzieho jazyka, mimoškolské aktivity spojené so štúdiom, informácie obsiahnuté v prihláške.

Výsledky výberového konania budú zverejnené v AISe do 23. februára 2023.

Viac informácií o možnostiach realizácie študentskej mobility za účelom stáže v rámci programu Erasmus+ získate na Referáte pre zahraničné vzťahy, Trieda SNP 1, Košice (Mgr. Jana Fodorová, e-mail: jana.fodorova@upjs.sk, t.č. +421 55 234 3309)

Dôležité:

Smernica k realizácii študentských mobilít Erasmus+

Posledná aktualizácia: 07.10.2022