UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Kreditový systém doktorandského štúdia

 

    Rámcové zásady
uplatňovania kreditového systému v doktorandskom štúdiu (3. stupni) vysokoškolského štúdia na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach Lekárskej fakulte

§ 1
Základné ustanovenie

 

 

 1. Podľa § 62 ods. 1 zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), organizovanie všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia je založené na kreditovom systéme.
 2. Rámcové usmernenie na zavedenie a uplatňovanie kreditového systému štúdia ustanovilo MŠ SR všeobecne záväzným právnym predpisom, Vyhláškou MŠ SR č. 614/2002 Z.z. o kreditovom systéme štúdia.
 3. Uvedený študijný poriadok vychádza aj z dokumentu „Zásady a organizácia doktorandského štúdia na UPJŠ“ z 10.02.2003.
 4. Kreditový systém využíva zhromažďovanie a prenos kreditov a umožňuje hodnotiť záťaž študenta a výsledky jeho práce.
 5. Tento kreditový systém sa bude využívať na kontrolu štúdia a jeho usmerňovanie a ako pomôcka pre ročné hodnotenie doktoranda.

 

§ 2
Kreditový systém a hodnotenie študijných výsledkov

 

 

 1. Kredit je jednotkou pracovného zaťaženia doktoranda, definovaný analogicky ako v bakalárskom, magisterskom a doktorskom štúdiu.
 2. Celkový počet kreditov potrebný pre úspešné ukončenie doktorandského štúdia (v internej aj externej forme) je 180.
 3. Štandardná pracovná záťaž doktoranda počas akademického roka je vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom.
 4. Doktorand získava kredity za tieto činnosti:

  a) študijnú časť doktorandského štúdia (špecializované prednášky a semináre, absolvovanie zahraničného a domáceho študijného pobytu, výkon pedagogickej činnosti na fakulte, výkon liečebno-preventívnej činnosti). Doktorand má možnosť zapísať si aj doplnkové predmety zo študijných programov fakulty, či iných fakúlt ak ich neabsolvoval v predchádzajúcom stupni štúdia. Študijná časť končí absolvovaním dizertačnej skúšky.

  b) Vedeckú časť doktorandského štúdia (samostatná a kolektívna tvorivá vedeckú činnosť)

  c) Vypracovanie dizertačnej práce

 5. Činnosti uvedené v odseku 4 sú navzájom nezastupiteľné. Doktorand je povinný získať počas štúdia minimálne 40 kreditov za absolvovanie študijnej časti (A) a 40 kreditov za vedeckú činnosť (B). Počet kreditov za jednotlivé činnosti je uvedený v prílohe č.1.
 6. Ak doktorand absolvoval časť svojho štúdia na inom pracovisku, započítavajú sa kredity získané na tomto pracovisku v plnom rozsahu, ak bol na toto pracovisko vyslaný fakultou plniť svoj študijný program a ak sú kreditové systémy vysielajúceho a prijímajúceho pracoviska kompatibilné (transfer kreditov) a vopred prekonzultované.
 7. Ak dôjde k zmene školiaceho pracoviska, zmene formy štúdia, k zmene študijného programu, doktorandovi možno uznať dovtedy získané kredity, ak je to v súlade s jeho novým študijným plánom na základe jeho písomnej žiadosti.
 8. Doktorandovi z pracoviska, kde nebol zavedený kreditový systém štúdia je možné prideliť adekvátny počet kreditov podľa systému nového školiaceho pracoviska (priznanie kreditov). Nové školiace pracovisko môže doktorandovi v prípade potreby predpísať povinnosť získať doplňujúce kredity za činnosti, ktoré požaduje, napr. za absolvovanie diferenčných predmetov, ukončených skúškou.
 9. O transfere alebo priznaní kreditov rozhoduje na základe písomnej žiadosti dekan.
 10. V dennej i externej forme štúdia musí doktorand získať pre postup z 1. do 2. ročníka minimálne 40 kreditov, z 2. do 3. ročníka 50 kreditov za akademický rok pri zohľadnení odporúčanej štruktúry kreditov. Pri nesplnení týchto podmienok školiteľ v ročnom hodnotení podá návrh dekanovi na vylúčenie doktoranda zo štúdia.
 11. Doktorand sa môže prihlásiť na dizertačnú skúšku (v dennej forme spravidla do 18 mesiacov, v externej forme do 3 rokov), len ak má zhromaždených najmenej 70 kreditov a najskôr po tom, ako uplynie 12 mesiacov od jeho prijatia na doktorandské štúdium. Doktorand získa za úspešne absolvovanú dizertačnú skúšku 20 kreditov.
 12. Po získaní aspoň 150 kreditov počas svojho štúdia a po odporúčaní školiteľa je možné prijať dizertačnú prácu doktoranda na obhajobu, môže požiadať o povolenie jej obhajoby. Ak bola dizertačná práca prijatá k obhajobe získa doktorand 30 kreditov. Úspešný absolvent doktorandského štúdia v dennej i externej forme je povinný počas štúdia získať minimálne 180 kreditov vrátane kreditového ohodnotenia jeho dizertačnej práce.
 13. Bodové hodnotenia doktoranda s komentárom školiteľa sa zasielajú na Referát pre vedu a výskum LF UPJŠ, kde ich po kontrole podpisuje prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť fakulty.

 

§ 3
Prechodné a záverečné ustanovenia

 

 

 1. Tento Študijný poriadok nadobúda platnosť pre novoprijatých študentov do doktorandského štúdia od šk. roku 2004/2005. Pre prijatých pred týmto termínom sa tiž využije študijný poriadok na priebežné ročné hodnotenia.
 2. Tento Študijný poriadok bol schválený Vedeckou radou LF UPJŠ dňa 05. mája 2004.

 

 

V Košiciach dňa 05.05.2004
prof. Andrej Jenča, CSc.
dekan fakulty

 

Dodatok č. 1 k Rámcovým zásadám uplatňovania kreditového systému v doktorandskom štúdiu (3. stupni) vysokoškolského štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulte s platnosťou od 30.06.2008

Príloha č. 1 - Počty kreditov za jednotlivé činnosti doktoranda

 

Posledná aktualizácia: 12.05.2011